1 Thessalonicensen 5
5:1Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van node, dat men u schrijve.
5:2Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht.
5:3Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte [vrouw]; en zij zullen het geenszins ontvlieden;
5:4Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.
5:5Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.
5:6Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.
5:7Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken.
5:8Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en [tot] een helm, de hoop der zaligheid.
5:9Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus;
5:10Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden.
5:11Daarom vermaant elkander, en sticht de een den anderen, gelijk gij ook doet.
5:12En wij bidden u, broeders, erkent degenen, die onder u arbeiden, en uw voorstanders zijn in den Heere, en u vermanen;
5:13En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander.
5:14En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen.
5:15Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde; maar jaagt allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen.
5:16Verblijdt u te allen tijd.
5:17Bidt zonder ophouden.
5:18Dankt [God] in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.
5:19Blust den Geest niet uit.
5:20Veracht de profetieen niet.
5:21Beproeft alle dingen; behoudt het goede.
5:22Onthoudt u van allen schijn des kwaads.
5:23En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.
5:24Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.
5:25Broeders, bidt voor ons.
5:26Groet al de broeders met een heiligen kus.
5:27Ik bezweer ulieden bij den Heere, dat deze zendbrief al den heiligen broederen gelezen worde.
5:28De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met ulieden. Amen.

Livius Onderwijs