Galaten 5
5:1Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.
5:2Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn.
5:3En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen.
5:4Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd [wilt] worden; gij zijt van de genade vervallen.
5:5Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid.
5:6Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende.
5:7Gij liept wel; wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn?
5:8Dit gevoelen is niet uit Hem, Die u roept.
5:9Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg.
5:10Ik vertrouw van u in den Heere, dat gij niet anders zult gevoelen; maar die u ontroert, zal het oordeel dragen, wie hij ook zij.
5:11Maar ik, broeders! Indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd.
5:12Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken!
5:13Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk [gebruikt] de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde.
5:14Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, [namelijk] in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven.
5:15Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.
5:16En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.
5:17Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.
5:18Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.
5:19De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid,
5:20Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,
5:21Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven.
5:22Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
5:23Tegen de zodanigen is de wet niet.
5:24Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.
5:25Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.
5:26Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.

Hadderech