Prediker 7
7:1Beter is een [goede] naam, dan goede olie, en de dag des doods, dan de dag dat iemand geboren wordt.
7:2Het is beter te gaan in het klaaghuis, dan te gaan in het huis des maaltijds; [want] in hetzelve is het einde aller mensen, en de levende legt het in zijn hart.
7:3Het treuren is beter dan het lachen; want door de droefheid des aangezichts wordt het hart gebeterd.
7:4Het hart der wijzen is in het klaaghuis; maar het hart der zotten in het huis der vreugde.
7:5Het is beter te horen het bestraffen des wijzen, dan dat iemand hore het gezang der dwazen.
7:6Want gelijk het geluid der doornen onder een pot is, alzo is het lachen eens zots. Dit is ook ijdelheid.
7:7Voorwaar, de onderdrukking zou wel een wijze dol maken; en het geschenk verderft het hart.
7:8Het einde van een ding is beter dan zijn begin; de lankmoedige is beter dan de hoogmoedige.
7:9Zijt niet haastig in uw geest om te toornen; want de toorn rust in den boezem der dwazen.
7:10Zeg niet: Wat is er, dat de vorige dagen beter geweest zijn, dan deze? Want gij zoudt naar zulks niet uit wijsheid vragen.
7:11De wijsheid is goed met een erfdeel; en degenen, die de zon aanschouwen, hebben voordeel [daarvan].
7:12Want de wijsheid is tot een schaduw, [en] het geld is tot een schaduw; maar de uitnemendheid der wetenschap is, dat de wijsheid haar bezitters het leven geeft.
7:13Aanmerk het werk Gods; want wie kan recht maken, dat Hij krom gemaakt heeft?
7:14Geniet het goede ten dage des voorspoeds, maar ten dage des tegenspoeds, zie toe; [want] God maakt ook den een tegenover den ander, ter oorzake dat de mens niet zou vinden iets, dat na hem zal zijn.
7:15Dit alles heb ik gezien in de dagen mijner ijdelheid; er is een rechtvaardige, die in zijn gerechtigheid omkomt; daarentegen is er een goddeloze, die in zijn boosheid [zijn dagen] verlengt.
7:16Wees niet al te rechtvaardig, noch houd uzelven al te wijs; waarom zoudt gij verwoesting over u brengen?
7:17Wees niet al te goddeloos, noch wees [al te] dwaas; waarom zoudt gij sterven buiten uw tijd?
7:18Het is goed, dat gij daaraan vasthoudt, en trek ook uw hand van dit niet af; want die God vreest, dien ontgaat dat al.
7:19De wijsheid versterkt den wijze meer dan tien heerschappers, die in een stad zijn.
7:20Voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op aarde, die goed doet, en niet zondigt.
7:21Geef ook uw hart niet tot alle woorden, die men spreekt, opdat gij niet hoort, dat uw knecht u vloekt.
7:22Want uw hart heeft ook veelmalen bekend, dat gij ook anderen gevloekt hebt.
7:23Dit alles heb ik met wijsheid verzocht; ik zeide: Ik zal wijsheid bekomen, maar zij was [nog] verre van mij.
7:24Hetgeen verre af is, en zeer diep, wie zal dat vinden?
7:25Ik keerde mij om, en mijn hart, om te weten, en om na te sporen, en te zoeken wijsheid en een sluitrede; en om te weten de goddeloosheid der zotheid, en de dwaasheid der onzinnigheden.
7:26En ik vond een bitterder ding, dan de dood: een vrouw, welker hart netten en garen, [en] haar handen banden zijn; wie goed is voor Gods aangezicht, zal van haar ontkomen; daarentegen de zondaar zal van haar gevangen worden.
7:27Ziet, dit heb ik gevonden, zegt de prediker, het ene bij het andere, om de sluitrede te vinden;
7:28Dewelke mijn ziel nog zoekt, maar ik heb haar niet gevonden: een man uit duizend heb ik gevonden; maar een vrouw onder die allen heb ik niet gevonden.
7:29Alleenlijk ziet, dit heb ik gevonden, dat God den mens recht gemaakt heeft, maar zij hebben veel vonden gezocht.

BoekenBoeken