Psalm 103
103:1[Een psalm van] David. Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam.
103:2Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden;
103:3Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest;
103:4Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden;
103:5Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends.
103:6De HEERE doet gerechtigheid en gerichten al dengenen, die onderdrukt worden.
103:7Hij heeft Mozes Zijn wegen bekend gemaakt, den kinderen Israels Zijn daden.
103:8Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.
103:9Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk [den toorn] behouden.
103:10Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.
103:11Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig over degenen, die Hem vrezen.
103:12Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons.
103:13Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen.
103:14Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn.
103:15De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij.
103:16Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet [meer], en haar plaats kent haar niet meer.
103:17Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen, die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen;
103:18Aan degenen, die Zijn verbond houden, en die aan Zijn bevelen denken, om die te doen.
103:19De HEERE heeft Zijn troon in de hemelen bevestigd, en Zijn Koninkrijk heerst over alles.
103:20Looft den HEERE, Zijn engelen! gij krachtige helden, die Zijn woord doet, gehoorzamende de stem Zijns woords.
103:21Looft den HEERE, al Zijn heirscharen! gij Zijn dienaars, die Zijn welbehagen doet!
103:22Looft den HEERE, al Zijn werken! aan alle plaatsen Zijner heerschappij. Loof den HEERE, mijn ziel!

Hadderech