Psalm 108
108:1Een lied, een psalm van David.
108:2O God! mijn hart is bereid; ik zal zingen en psalmzingen, ook mijn eer.
108:3Waak op, gij luit en harp! ik zal in den dageraad opwaken.
108:4Ik zal U loven onder de volken, o HEERE! en ik zal U psalmzingen onder de natien.
108:5Want Uw goedertierenheid is groot tot boven de hemelen, en Uw waarheid tot aan de bovenste wolken.
108:6Verhef U, o God! boven de hemelen, en Uw eer over de ganse aarde.
108:7Opdat Uw beminden bevrijd worden; geef heil [door] Uw rechterhand, en verhoor ons.
108:8God heeft gesproken in Zijn heiligdom, [dies] zal ik van vreugde opspringen; ik zal Sichem delen, en het dal van Sukkoth zal ik afmeten.
108:9Gilead is mijn, Manasse is mijn, en Efraim is de sterkte mijns hoofds; Juda is mijn wetgever.
108:10Moab is mijn waspot; op Edom zal ik mijn schoen werpen; over Palestina zal ik juichen.
108:11Wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot in Edom?
108:12Zult Gij het niet zijn, o God! [Die] ons verstoten hadt, en Die niet uittoogt, o God! met onze heirkrachten?
108:13Geef Gij ons hulp uit de benauwdheid; want des mensen heil is ijdelheid.
108:14In God zullen wij kloeke daden doen, en Hij zal onze wederpartijders vertreden.

BoekenBoeken