Psalm 120
120:1Een lied Hammaaloth. Ik heb tot den HEERE geroepen in mijn benauwdheid, en Hij heeft mij verhoord.
120:2O HEERE! red mijn ziel van de valse lippen, van de bedriegelijke tong.
120:3Wat zal U de bedriegelijke tong geven, of wat zal zij U toevoegen?
120:4Scherpe pijlen eens machtigen, mitsgaders gloeiende jeneverkolen.
120:5O, wee mij, dat ik een vreemdeling ben [in] Mesech, dat ik in de tenten Kedars wone.
120:6Mijn ziel heeft lang gewoond bij degenen, die den vrede haten.
120:7Ik ben vreedzaam; maar als ik spreek, zijn zij aan den oorlog.

StudieboekenStudieboeken