Psalm 122
122:1Een lied Hammaaloth, van David. Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan.
122:2Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem!
122:3Jeruzalem is gebouwd, als een stad, die wel samengevoegd is;
122:4Waarheen de stammen opgaan, de stammen des HEEREN, [tot] de getuigenis Israels, om den Naam des HEEREN te danken.
122:5Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van David.
122:6Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.
122:7Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen.
122:8Om mijner broederen en mijner vrienden wil, zal ik nu spreken, vrede zij in u!
122:9Om des huizes des HEEREN, onzes Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken.

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel