Psalm 128
128:1Een lied Hammaaloth. Welgelukzalig is een iegelijk, die den HEERE vreest, die in Zijn wegen wandelt.
128:2Want gij zult eten den arbeid uwer handen; welgelukzalig zult gij zijn, en het zal u welgaan.
128:3Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis; uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel.
128:4Ziet, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden, die den HEERE vreest.
128:5De HEERE zal u zegenen uit Sion, en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens;
128:6En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israel!

StudieboekenStudieboeken