Psalm 137
137:1Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij, als wij gedachten aan Sion.
137:2Wij hebben onze harpen gehangen aan de wilgen, die daarin zijn.
137:3Als zij, die ons aldaar gevangen hielden, de woorden eens lieds van ons begeerden, en zij, die ons overhoop geworpen hadden, vreugd, [zeggende:] Zingt ons [een] van de liederen Sions;
137:4[Wij zeiden:] Hoe zouden wij een lied des HEEREN zingen in een vreemd land?
137:5Indien ik u vergeet, o Jeruzalem! zo vergete mijn rechterhand [zichzelve]!
137:6Mijn tong kleve aan mijn gehemelte, zo ik aan u niet gedenke, zo ik Jeruzalem niet verheffe boven het hoogste mijner blijdschap!
137:7HEERE! gedenk aan de kinderen van Edom, aan den dag van Jeruzalem; die daar zeiden: Ontbloot ze, ontbloot ze, tot haar fondament toe!
137:8O dochter van Babel! die verwoest zult worden, welgelukzalig zal hij zijn, die u uw misdaad vergelden zal, die gij aan ons misdaan hebt.
137:9Welgelukzalig zal hij zijn, die uw kinderkens grijpen, en aan de steenrots verpletteren zal.

Hadderech