Psalm 144
144:1[Een psalm] van David. Gezegend zij de HEERE, mijn Rotssteen, Die mijn handen onderwijst ten strijde, mijn vingeren ten oorlog;
144:2Mijn Goedertierenheid en mijn Burg, mijn Hoog Vertrek en mijn Bevrijder voor mij, mijn Schild, en op Wien ik mij betrouwe; Die mijn volk aan mij onderwerpt!
144:3O HEERE! wat is de mens, dat Gij hem kent, het kind des mensen, dat Gij het acht?
144:4De mens is der ijdelheid gelijk; zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw.
144:5Neig Uw hemelen, HEERE! en daal neder; raak de bergen aan, dat zij roken.
144:6Bliksem bliksem, en verstrooi hen; zend Uw pijlen uit, en verdoe hen.
144:7Steek Uw handen van de hoogte uit; ontzet mij, en ruk mij uit de grote wateren, uit de hand der vreemden;
144:8Welker mond leugen spreekt, en hun rechterhand is een rechterhand der valsheid.
144:9O God! ik zal U een nieuw lied zingen; met de luit [en] het tiensnarig instrument zal ik U psalmzingen.
144:10Gij, die den koningen overwinning geeft, Die Zijn knecht David ontzet van het boze zwaard;
144:11Ontzet mij en red mij van de hand der vreemden, welker mond leugen spreekt, en hun rechterhand is een rechterhand der valsheid;
144:12Opdat onze zonen zijn als planten, welke groot geworden zijn in hun jeugd; onze dochters als hoekstenen, uitgehouwen naar de gelijkenis van een paleis.
144:13Dat onze winkelen vol zijnde, den enen voorraad na den anderen uitgeven; dat onze kudden bij duizenden werpen, [ja,] bij tienduizenden op onze hoeven vermenigvuldigen.
144:14Dat onze ossen wel geladen zijn; dat geen inbreuk, noch uitval, noch gekrijs zij op onze straten.
144:15Welgelukzalig is het volk, dien het alzo gaat; welgelukzalig is het volk, wiens God de HEERE is.

TuinTuin