Psalm 145
145:1Een lofzang van David. [Aleph.] O mijn God, Gij Koning! ik zal U verhogen, en Uw Naam loven in eeuwigheid en altoos.
145:2[Beth.] Te allen dage zal ik U loven, en Uw Naam prijzen in eeuwigheid en altoos.
145:3[Gimel.] De HEERE is groot en zeer te prijzen, en Zijn grootheid is ondoorgrondelijk.
145:4[Daleth.] Geslacht aan geslacht zal Uw werken roemen; en zij zullen Uw mogendheden verkondigen.
145:5[He.] Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer Uwer majesteit, en Uw wonderlijke daden.
145:6[Vau.] En zij zullen vermelden de kracht Uwer vreselijke [daden]; en Uw grootheid, die zal ik vertellen.
145:7[Zain.] Zij zullen de gedachtenis der grootheid Uwer goedheid overvloediglijk uitstorten, en zij zullen Uw gerechtigheid met gejuich verkondigen.
145:8[Cheth.] Genadig en barmhartig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.
145:9[Teth.] De HEERE is aan allen goed, en Zijn barmhartigheden zijn over al Zijn werken.
145:10[Jod.] Al Uw werken, HEERE, zullen U loven, en Uw gunstgenoten zullen U zegenen.
145:11[Caph.] Zij zullen de heerlijkheid Uws Koninkrijks vermelden, en Uw mogendheid zullen zij uitspreken.
145:12[Lamed.] Om den mensenkinderen bekend te maken Zijn mogendheden, en de eer der heerlijkheid Zijns Koninkrijks.
145:13[Mem.] Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, en Uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht.
145:14[Samech.] De HEERE ondersteunt allen, die vallen, en Hij richt op alle gebogenen.
145:15[Ain.] Aller ogen wachten op U; en Gij geeft hun hun spijs te zijner tijd.
145:16[Pe.] Gij doet Uw hand open, en verzadigt al wat er leeft, [naar Uw] welbehagen.
145:17[Tsade.] De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, en goedertieren in al Zijn werken.
145:18[Koph.] De HEERE is nabij allen, die Hem aanroepen, allen, die Hem aanroepen in der waarheid.
145:19[Resch.] Hij doet het welbehagen dergenen, die Hem vrezen, en Hij hoort hun geroep, en verlost hen.
145:20[Schin.] De HEERE bewaart al degenen, die Hem liefhebben; maar Hij verdelgt alle goddelozen.
145:21[Thau.] Mijn mond zal den prijs des HEEREN uitspreken, en alle vlees zal Zijn heiligen Naam loven in der eeuwigheid en altoos.

TuinTuin