Psalm 147
147:1Looft den HEERE, want onzen God te psalmzingen is goed, dewijl Hij liefelijk is; de lof is betamelijk.
147:2De HEERE bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israels verdrevenen.
147:3Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten.
147:4Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen.
147:5Onze Heere is groot en van veel kracht; Zijns verstands is geen getal.
147:6De HEERE houdt de zachtmoedigen staande; de goddelozen vernedert Hij, tot de aarde toe.
147:7Zingt den HEERE bij beurte met dankzegging; psalmzingt onzen God op de harp.
147:8Die de hemelen met wolken bedekt, Die voor de aarde regen bereidt; Die het gras [op] de bergen doet uitspruiten;
147:9Die het vee zijn voeder geeft; aan de jonge raven, als zij roepen.
147:10Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards; Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans.
147:11De HEERE heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen.
147:12O Jeruzalem! roem den HEERE; o Sion! loof uw God.
147:13Want Hij maakt de grendelen uwer poorten sterk; Hij zegent uw kinderen binnen in u.
147:14Die uw landpalen [in] vrede stelt; Hij verzadigt u met het vette der tarwe.
147:15Hij zendt Zijn bevel [op] aarde; Zijn woord loopt zeer snel.
147:16Hij geeft sneeuw als wol; Hij strooit den rijm als as.
147:17Hij werpt Zijn ijs heen als stukken; wie zou bestaan voor Zijn koude?
147:18Hij zendt Zijn woord, en doet ze smelten; Hij doet Zijn wind waaien, de wateren vloeien henen.
147:19Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israel Zijn inzettingen en Zijn rechten.
147:20Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. Hallelujah!

BoekenBoeken