Psalm 148
148:1Hallelujah! Looft den HEERE uit de hemelen; looft Hem in de hoogste plaatsen!
148:2Looft Hem, al Zijn engelen! Looft Hem, al Zijn heirscharen!
148:3Looft Hem, zon en maan! Looft Hem, alle gij lichtende sterren!
148:4Looft Hem, gij hemelen der hemelen! en gij wateren, die boven de hemelen zijt!
148:5Dat zij den Naam des HEEREN loven; want als Hij het beval, zo werden zij geschapen.
148:6En Hij heeft ze bevestigd voor altoos in eeuwigheid; Hij heeft hun een orde gegeven, die geen van hen zal overtreden.
148:7Looft den HEERE, van de aarde; gij walvissen en alle afgronden!
148:8Vuur en hagel, sneeuw en damp; gij stormwind, die Zijn woord doet!
148:9Gij bergen en alle heuvelen; vruchtbomen en alle cederbomen!
148:10Het wild gedierte en alle vee; kruipend gedierte en gevleugeld gevogelte!
148:11Gij koningen der aarde, en alle volken, gij vorsten, en alle rechters der aarde!
148:12Jongelingen en ook maagden; gij ouden met de jongen!
148:13Dat zij den Naam des HEEREN loven; want Zijn Naam alleen is hoog verheven; Zijn majesteit is over de aarde en den hemel.
148:14En Hij heeft den hoorn Zijns volks verhoogd, den roem al Zijner gunstgenoten, der kinderen Israels, des volks, dat nabij Hem is. Hallelujah!

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel