Psalm 149
149:1Hallelujah! Zingt den HEERE een nieuw lied; Zijn lof zij in de gemeente [Zijner] gunstgenoten.
149:2Dat Israel zich verblijde in Dengene, Die hem gemaakt heeft; dat de kinderen Sions zich verheugen over hun Koning.
149:3Dat zij Zijn Naam loven op de fluit; dat zij Hem psalmzingen op de trommel en harp.
149:4Want de HEERE heeft een welgevallen aan Zijn volk; Hij zal de zachtmoedigen versieren met heil.
149:5Dat [Zijn] gunstgenoten van vreugde opspringen, om [die] eer; dat zij juichen op hun legers.
149:6De verheffingen Gods zullen in hun keel zijn; en een tweesnijdend zwaard in hun hand;
149:7Om wraak te doen over de heidenen, [en] bestraffingen over de volken;
149:8Om hun koningen te binden met ketenen, en hun achtbaren met ijzeren boeien;
149:9Om het beschreven recht over hen te doen. Dit zal de heerlijkheid van al Zijn gunstgenoten zijn. Hallelujah!

TuinTuin