Psalm 19
19:1Een psalm van David, voor den opperzangmeester.
19:2De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.
19:3De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap.
19:4Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord.
19:5Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, en hun redenen aan het einde der wereld; Hij heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon.
19:6En die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer; zij is vrolijk als een held, om het pad te lopen.
19:7Haar uitgang is van het einde des hemels, en haar omloop tot aan de einden deszelven; en niets is verborgen voor haar hitte.
19:8De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, den slechten wijsheid gevende.
19:9De bevelen des HEEREN zijn recht, verblijdende het hart; het gebod des HEEREN is zuiver, verlichtende de ogen.
19:10De vreze des HEEREN is rein, bestaande tot in eeuwigheid, de rechten des HEEREN zijn waarheid, samen zijn zij rechtvaardig.
19:11Zij zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honig en honigzeem.
19:12Ook wordt Uw knecht door dezelve klaarlijk vermaand; in het houden van die is grote loon.
19:13Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgene [afdwalingen].
19:14Houd Uw knecht ook terug van trotsheden; laat ze niet over mij heersen; dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding.
19:15Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehagelijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser!

StudieboekenStudieboeken