Psalm 38
38:1Een psalm van David, om te doen gedenken.
38:2O HEERE! straf mij niet in Uw groten toorn, en kastijd mij niet in Uw grimmigheid.
38:3Want Uw pijlen zijn in mij gedaald, en Uw hand is op mij nedergedaald.
38:4Er is niets geheels in mijn vlees, vanwege Uw gramschap; er is geen vrede in mijn beenderen, vanwege mijn zonde.
38:5Want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd; als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden.
38:6Mijn etterbuilen stinken, zij zijn vervuild, vanwege mijn dwaasheid.
38:7Ik ben krom geworden, ik ben uitermate zeer nedergebogen; ik ga den gansen dag in het zwart.
38:8Want mijn darmen zijn vol van een verachtelijke [plage], en er is niets geheels in mijn vlees.
38:9Ik ben verzwakt, en uitermate zeer verbrijzeld; ik brul van het geruis mijns harten.
38:10HEERE! voor U is al mijn begeerte; en mijn zuchten is voor U niet verborgen.
38:11Mijn hart keert om en om, mijn kracht heeft mij verlaten; en het licht mijner ogen, ook zij zelven zijn niet bij mij.
38:12Mijn liefhebbers en mijn vrienden staan van tegenover mijn plage, en mijn nabestaanden staan van verre.
38:13En die mijn ziel zoeken, leggen [mij] strikken; en die mijn kwaad zoeken, spreken verdervingen, en zij overdenken den gansen dag listen.
38:14Ik daarentegen ben als een dove, ik hoor niet, en als een stomme, [die] zijn mond niet opendoet.
38:15Ja, ik ben als een man, die niet hoort, en in wiens mond geen tegenredenen zijn.
38:16Want op U, HEERE! hoop ik; Gij zult verhoren, HEERE, mijn God!
38:17Want ik zeide: Dat zij zich toch over mij niet verblijden! Wanneer mijn voet zou wankelen, zo zouden zij zich tegen mij groot maken.
38:18Want ik ben tot hinken gereed, en mijn smart is steeds voor mij.
38:19Want ik maak [U] mijn ongerechtigheid bekend, ik ben bekommerd vanwege mijn zonde.
38:20Maar mijn vijanden zijn levende, worden machtig; en die mij om valse oorzaken haten, worden groot.
38:21En die kwaad voor goed vergelden, staan mij tegen, omdat ik het goede najaag.
38:22Verlaat mij niet, o HEERE, mijn God! wees niet verre van mij.
38:23Haast U tot mijn hulp, HEERE, mijn Heil!

TuinTuin