Psalm 55
55:1Een onderwijzing van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth.
55:2O God! neem mijn gebed ter oren, en verberg U niet voor mijn smeking.
55:3Merk op mij, en verhoor mij; ik bedrijf misbaar in mijn klacht, en maak getier;
55:4Om den roep des vijands, vanwege de beangstiging des goddelozen; want zij schuiven ongerechtigheid op mij, en in toorn haten zij mij.
55:5Mijn hart smart in het binnenste van mij, en verschrikkingen des doods zijn op mij gevallen.
55:6Vrees en beving komt mij aan, en gruwen overdekt mij;
55:7Zodat ik zeg: Och, dat mij iemand vleugelen, als ener duive, gave! ik zou henenvliegen, waar ik blijven mocht.
55:8Ziet, ik zou ver wegzwerven, ik zou vernachten in de woestijn. Sela.
55:9Ik zou haasten, dat ik ontkwame, van den drijvenden wind, van den storm.
55:10Verslind hen, HEERE! deel hun tong; want ik zie wrevel en twist in de stad.
55:11Dag en nacht omringen zij haar op haar muren; en ongerechtigheid en overlast is binnen in haar.
55:12Enkel verderving is binnen in haar; en list en bedrog wijkt niet van haar straat.
55:13Want het is geen vijand, [die] mij hoont, anders zou ik het hebben gedragen; het is mijn hater niet, [die] zich tegen mij groot maakt, anders zou ik mij voor hem verborgen hebben.
55:14Maar gij zijt het, o mens, als van mijn waardigheid, mijn leidsman en mijn bekende!
55:15Wij, die te zamen in zoetigheid heimelijk raadpleegden; wij wandelden in gezelschap ten huize Gods.
55:16Dat hun de dood als een schuldeiser overvalle, dat zij als levend ter helle nederdalen; want boosheden zijn in hun woning, in het binnenste van hen.
55:17Mij aangaande, ik zal tot God roepen, en de HEERE zal mij verlossen.
55:18Des avonds, en des morgens, en des middags zal ik klagen en getier maken; en Hij zal mijn stem horen.
55:19Hij heeft mijn ziel in vrede verlost van den strijd tegen mij; want met menigte zijn zij tegen mij geweest.
55:20God zal horen, en zal hen plagen, als die van ouds zit, Sela; dewijl bij hen gans geen verandering is, en zij God niet vrezen.
55:21Hij slaat zijn handen aan degenen, die vrede met Hem hadden; hij ontheiligt Zijn verbond.
55:22Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart is krijg; zijn woorden zijn zachter dan olie, maar dezelve zijn blote zwaarden.
55:23Werp uw zorg op den HEERE, en Hij zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige wankele.
55:24Maar Gij, o God! zult die doen nederdalen in den put des verderfs; de mannen des bloeds en bedrogs zullen hun dagen niet ter helft brengen; ik, daarentegen, zal op U vertrouwen.

KlussenKlussen