Psalm 57
57:1Een gouden kleinood van David, voor den opperzangmeester, Altascheth; als hij voor Sauls aangezicht vlood in de spelonk.
57:2Wees mij genadig, o God! Wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op U, en ik neem mijn toevlucht onder de schaduw Uwer vleugelen, totdat de verdervingen zullen voorbij zijn gegaan.
57:3Ik zal roepen tot God, den Allerhoogste, tot God, Die het aan mij voleinden zal.
57:4Hij zal van den hemel zenden, en mij verlossen, te schande makende dengene, die mij zoekt op te slokken. Sela. God zal Zijn goedertierenheid en Zijn waarheid zenden.
57:5Mijn ziel is in het midden der leeuwen, ik lig [onder] stokebranden, mensenkinderen, welker tanden spiesen en pijlen zijn, en hun tong een scherp zwaard.
57:6Verhef U boven de hemelen, o God! Uw eer zij over de ganse aarde.
57:7Zij hebben een net bereid voor mijn gangen, mijn ziel was nedergebukt; zij hebben een kuil voor mijn aangezicht gegraven; zij zijn er midden in gevallen. Sela.
57:8Mijn hart is bereid, o God! mijn hart is bereid; ik zal zingen, en psalmzingen.
57:9Waak op, mijn eer! waak op, gij, luit en harp! ik zal in den dageraad opwaken.
57:10Ik zal U loven onder de volken, o Heere! ik zal U psalmzingen onder de natien.
57:11Want Uw goedertierenheid is groot tot aan de hemelen, en Uw waarheid tot aan de bovenste wolken.
57:12Verhef U boven de hemelen, o God! Uw eer zij over de ganse aarde.