Psalm 63
63:1Een psalm van David, als hij was in de woestijn van Juda.
63:2O God! Gij zijt mijn God! ik zoek U in den dageraad; mijn ziel dorst naar U; mijn vlees verlangt naar U, in een land, dor en mat, zonder water.
63:3Voorwaar, ik heb U in het heiligdom aanschouwd, ziende Uw sterkheid en Uw eer;
63:4Want Uw goedertierenheid is beter dan het leven; mijn lippen zouden U prijzen.
63:5Alzo zou ik U loven in mijn leven; in Uw Naam zou ik mijn handen opheffen.
63:6Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden, en mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen.
63:7Als ik Uwer gedenk op mijn legerstede, zo peins ik aan U in de nachtwaken.
63:8Want Gij zijt mij een hulp geweest; en in de schaduw Uwer vleugelen zal ik vrolijk zingen.
63:9Mijn ziel kleeft U achteraan; Uw rechterhand ondersteunt mij.
63:10Maar dezen, [die] mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde.
63:11Men zal hen storten door het geweld des zwaards; zij zullen den vossen ten deel worden.
63:12Maar de koning zal zich in God verblijden; een iegelijk, die bij Hem zweert, zal zich beroemen; want de mond der leugensprekers zal gestopt worden.

KlussenKlussen