Psalm 72
72:1Voor Salomo. O God! geef den koning Uw rechten, en Uw gerechtigheid den zoon des konings.
72:2Zo zal hij Uw volk richten met gerechtigheid, en Uw ellendigen met recht.
72:3De bergen zullen den volke vrede dragen, ook de heuvelen, met gerechtigheid.
72:4Hij zal de ellendigen des volks richten; hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen, en den verdrukker verbrijzelen.
72:5Zij zullen U vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht.
72:6Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de druppelen, die de aarde bevochtigen.
72:7In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien, en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij.
72:8En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde.
72:9De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof lekken.
72:10De koningen van Tharsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen; de koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren.
72:11Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, alle heidenen zullen hem dienen.
72:12Want hij zal den nooddruftige redden, die daar roept, mitsgaders den ellendige, en die geen helper heeft.
72:13Hij zal den arme en nooddruftige verschonen, en de zielen der nooddruftigen verlossen.
72:14Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden, en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen.
72:15En hij zal leven; en men zal hem geven van het goud van Scheba, en men zal geduriglijk voor hem bidden; den gansen dag zal men hem zegenen.
72:16Is er een hand vol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon; en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde.
72:17Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in hem gezegend worden; alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen.
72:18Geloofd zij de HEERE God, de God Israels, Die alleen wonderen doet.
72:19En geloofd zij de Naam Zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid; en de ganse aarde worde met Zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen.
72:20De gebeden van David, den zoon van Isai, hebben een einde.

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel