Psalm 82
82:1Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering Godes; Hij oordeelt in het midden der goden;
82:2Hoe lang zult gijlieden onrecht oordelen, en het aangezicht der goddelozen aannemen? Sela.
82:3Doet recht den arme en den wees; rechtvaardigt den verdrukte en den arme.
82:4Verlost den arme en den behoeftige, rukt [hem] uit der goddelozen hand.
82:5Zij weten niet, en verstaan niet; zij wandelen steeds in duisternis; [dies] wankelen alle fondamenten der aarde.
82:6Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden; en gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten;
82:7Nochtans zult gij sterven als een mens; en als een van de vorsten zult gij vallen.
82:8Sta op, o God! oordeel het aardrijk, want Gij bezit alle natien.

BoekenBoeken