Psalm 84
84:1Voor den opperzangmeester, op de Gittith; een psalm, voor de kinderen van Korach.
84:2Hoe liefelijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen!
84:3Mijn ziel is begerig, en bezwijkt ook van verlangen, naar de voorhoven des HEEREN; mijn hart en mijn vlees roepen uit tot den levenden God.
84:4Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren, HEERE der heirscharen, mijn Koning, en mijn God!
84:5Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Sela.
84:6Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn.
84:7Als zij door het dal der moerbezienbomen doorgaan, stellen zij Hem tot een fontein; ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken.
84:8Zij gaan van kracht tot kracht; een iegelijk [van hen] zal verschijnen voor God in Sion.
84:9HEERE, God der heirscharen! hoor mijn gebed; neem het ter oren, o God van Jakob! Sela.
84:10O God, ons Schild! zie, en aanschouw het aangezicht Uws gezalfden.
84:11Want een dag in Uw voorhoven is beter dan duizend [elders]; ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid.
84:12Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en eer geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen.
84:13HEERE der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt.

StudieboekenStudieboeken