Psalm 85
85:1Een psalm, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach.
85:2Gij zijt Uw lande gunstig geweest, HEERE! de gevangenis van Jakob hebt Gij gewend.
85:3De misdaad Uws volks hebt Gij weggenomen; Gij hebt al hun zonden bedekt. Sela.
85:4Gij hebt weggenomen al Uw verbolgenheid; Gij hebt U gewend van de hittigheid Uws toorns.
85:5Breng ons weder, o God onzes heils! en doe te niet Uw toornigheid over ons.
85:6Zult Gij eeuwiglijk tegen ons toornen? Zult Gij Uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht?
85:7Zult Gij ons niet weder levend maken, opdat Uw volk zich in U verblijde?
85:8Toon ons Uw goedertierenheid, o HEERE, en geef ons Uw heil.
85:9Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal; want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstgenoten van vrede spreken; maar dat zij niet weder tot dwaasheid keren.
85:10Zekerlijk, Zijn heil is nabij degenen, die Hem vrezen, opdat in ons land eer wone.
85:11De goedertierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten; de gerechtigheid en vrede zullen [elkander] kussen.
85:12De waarheid zal uit de aarde spruiten, en gerechtigheid zal van den hemel nederzien.
85:13Ook zal de HEERE het goede geven; en ons land zal zijn vrucht geven.
85:14De gerechtigheid zal voor Zijn aangezicht henengaan, en Hij zal ze zetten op den weg Zijner voetstappen.

TuinTuin