Psalm 87
87:1Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid.
87:2De HEERE bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jakob.
87:3Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods! Sela.
87:4Ik zal Rahab en Babel vermelden, onder degenen, die Mij kennen; ziet, de Filistijn, en de Tyrier, met den Moor, deze is aldaar geboren.
87:5En van Sion zal gezegd worden: Die en die is daarin geboren; en de Allerhoogste Zelf zal hen bevestigen.
87:6De HEERE zal hen rekenen in het opschrijven der volken, [zeggende:] Deze is aldaar geboren. Sela.
87:7En de zangers, gelijk de speellieden, [mitsgaders] al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn.