Psalm 92
92:1Een psalm, een lied, op den sabbatdag.
92:2Het is goed, dat men den HEERE love, en Uw Naam psalmzinge, o Allerhoogste!
92:3Dat men in den morgenstond Uw goedertierenheid verkondige, en Uw getrouwheid in de nachten;
92:4Op het tiensnarig instrument en op de luit, met een voorbedacht lied op de harp.
92:5Want Gij hebt mij verblijd, HEERE! met Uw daden, ik zal juichen over de werken Uwer handen.
92:6O HEERE! hoe groot zijn Uw werken! zeer diep zijn Uw gedachten.
92:7Een onvernuftig man weet er niet van, en een dwaas verstaat ditzelve niet;
92:8Dat de goddelozen groeien als het kruid, en al de werkers der ongerechtigheid bloeien, opdat zij tot in der eeuwigheid verdelgd worden.
92:9Maar Gij zijt de Allerhoogste in eeuwigheid de HEERE!
92:10Want zie, Uw vijanden, o HEERE! want zie, Uw vijanden zullen vergaan; al de werkers der ongerechtigheid zullen verstrooid worden.
92:11Maar Gij zult mijn hoorn verhogen, gelijk eens eenhoorns; ik ben met verse olie overgoten.
92:12En mijn oog zal mijn verspieders aanschouwen; mijn oren zullen het horen, aangaande de boosdoeners, die tegen mij opstaan.
92:13De rechtvaardige zal groeien als een palmboom; hij zal wassen als een cederboom op Libanon.
92:14Die in het huis des HEEREN geplant zijn, dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onzes Gods.
92:15In den grijzen ouderdom zullen zij nog vruchten dragen; zij zullen vet en groen zijn,
92:16Om te verkondigen, dat de HEERE recht is; Hij is mijn Rotssteen, en in Hem is geen onrecht.

KlussenKlussen