Psalm 98
98:1Een psalm. Zingt den HEERE een nieuw lied; want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand, en de arm Zijner heiligheid, heeft Hem heil gegeven.
98:2De HEERE heeft Zijn heil bekend gemaakt; Hij heeft Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der heidenen.
98:3Hij is gedachtig geweest Zijner goedertierenheid, en Zijner waarheid aan het huis Israels; en al de einden der aarde hebben gezien het heil onzes Gods.
98:4Juicht den HEERE, gij ganse aarde! roept uit van vreugde, en zingt vrolijk, en psalmzingt.
98:5Psalmzingt den HEERE met de harp, met de harp en met de stem des gezangs,
98:6Met trompetten en bazuinengeklank; juicht voor het aangezicht des Konings, des HEEREN.
98:7De zee bruise met haar volheid, de wereld met degenen, die daarin wonen.
98:8Dat de rivieren met de handen klappen, dat tegelijk de gebergten vreugde bedrijven,
98:9Voor het aangezicht des HEEREN, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid, en de volken in alle rechtmatigheid.

StudieboekenStudieboeken