Psalm 109:23

SVIk ga heen gelijk een schaduw, wanneer zij zich neigt; ik worde omgedreven als een sprinkhaan.
WLCכְּצֵל־כִּנְטֹותֹ֥ו נֶהֱלָ֑כְתִּי נִ֝נְעַ֗רְתִּי כָּֽאַרְבֶּֽה׃
Trans.

kəṣēl-kinəṭwōṯwō nehĕlāḵətî ninə‘arətî kā’arəbeh:


ACכג  כצל-כנטותו נהלכתי    ננערתי כארבה
ASVI am gone like the shadow when it declineth: I am tossed up and down as the locust.
BEI am gone like the shade when it is stretched out: I am forced out of my place like a locust.
DarbyI am gone like a shadow when it lengtheneth; I am tossed about like the locust;
ELB05Wie ein Schatten, wenn er sich streckt, gehe ich dahin, werde hinweggescheucht wie die Heuschrecke.
LSGJe m'en vais comme l'ombre à son déclin, Je suis chassé comme la sauterelle.
SchWie ein Schatten, wenn er sich neigt, schleiche ich dahin; ich werde verscheucht wie eine Heuschrecke.
WebI am gone like the shadow when it declineth: I am tossed up and down as the locust.

Vertalingen op andere websites


KlussenKlussen