H3915 לַיִל
dag en nacht, nacht en dag, den, bij nacht, nacht, bij, des nachts

Bijbelteksten

Job 20:8Hij zal wegvlieden als een droom, dat men hem niet vinden zal, en hij zal verjaagd worden als een gezicht des nachts.
Job 24:14Met het licht staat de moorder op, doodt den arme en den nooddruftige; en des nachts is hij als een dief.
Job 27:20Verschrikkingen zullen hem als wateren aangrijpen; des nachts zal hem een wervelwind wegstelen.
Job 30:17Des nachts doorboort Hij mijn beenderen in mij, en mijn polsaderen rusten niet.
Job 33:15In den droom, [door] het gezicht des nachts, als een diepe slaap op de lieden valt, in de sluimering op het leger;
Job 34:20In een ogenblik sterven zij; zelfs ter middernacht wordt een volk geschud, dat het doorga; en de machtige wordt weggenomen zonder hand.
Job 34:25Daarom [dat] Hij hun werken kent, zo keert Hij hen des nachts om, en zij worden verbrijzeld.
Job 35:10Maar niemand zegt: Waar is God, mijn Maker, Die de psalmen geeft in den nacht?
Job 36:20Haak niet naar dien nacht, [als] de volken van hun plaats opgenomen worden.
Psalm 1:2Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.
Psalm 6:7Ik ben moede van mijn zuchten; ik doe mijn bed den gansen nacht zwemmen; ik doornat mijn bedstede met mijn tranen.
Psalm 16:7Ik zal den HEERE loven, Die mij raad heeft gegeven; zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren.
Psalm 17:3Gij hebt mijn hart geproefd, des nachts bezocht, Gij hebt mij getoetst. Gij vindt niets; [hetgeen] ik gedacht heb, overtreedt mijn mond niet.
Psalm 19:3De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap.
Psalm 22:3Mijn God! Ik roep des daags, maar Gij antwoordt niet; en des nachts, en ik heb geen stilte.
Psalm 32:4Want Uw hand was dag en nacht zwaar op mij; mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Sela.
Psalm 42:4Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht; omdat zij den gansen dag tot mij zeggen: Waar is uw God?
Psalm 42:9[Maar] de HEERE zal des daags Zijn goedertierenheid gebieden, en des nachts zal Zijn lied bij mij zijn; het gebed tot den God mijns levens.
Psalm 55:11Dag en nacht omringen zij haar op haar muren; en ongerechtigheid en overlast is binnen in haar.
Psalm 74:16De dag is Uwe, ook is de nacht Uwe; Gij hebt het licht en de zon bereid.

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs