H3915 לַיִל
dag en nacht, nacht en dag, den, bij nacht, nacht, bij, des nachts

Bijbelteksten

Psalm 77:3Ten dage mijner benauwdheid zocht ik den Heere; mijn hand was des nachts uitgestrekt, en liet niet af; mijn ziel weigerde getroost te worden.
Psalm 77:7Ik dacht aan mijn snarenspel; in den nacht overlegde ik in mijn hart, en mijn geest onderzocht:
Psalm 78:14En Hij leidde hen des daags met een wolk, en den gansen nacht met een licht des vuurs.
Psalm 88:2O HEERE, God mijns heils! bij dag, bij nacht roep ik voor U.
Psalm 90:4Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en [als] een nachtwaak.
Psalm 91:5Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt;
Psalm 92:3Dat men in den morgenstond Uw goedertierenheid verkondige, en Uw getrouwheid in de nachten;
Psalm 104:20Gij beschikt de duisternis, en het wordt nacht, in denwelken al het gedierte des wouds uittreedt:
Psalm 105:39Hij breidde een wolk uit tot een deksel, en vuur om den nacht te verlichten.
Psalm 119:55HEERE! des nachts ben ik Uws Naams gedachtig geweest, en heb Uw wet bewaard.
Psalm 119:62Te middernacht sta ik op, om U te loven voor de rechten Uwer gerechtigheid.
Psalm 121:6De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.
Psalm 134:1Een lied Hammaaloth. Ziet, looft den HEERE, alle gij knechten des HEEREN! gij, die allen nacht in het huis des HEEREN staat.
Psalm 136:9De maan en sterren tot heerschappij in den nacht; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
Psalm 139:11Indien ik zeide: De duisternis zal mij immers bedekken; dan is de nacht een licht om mij.
Psalm 139:12Ook verduistert de duisternis voor U niet; maar de nacht licht als de dag; de duisternis is als het licht.
Spreuken 7:9In de schemering, in den avond des daags, in den zwarten nacht en de donkerheid;
Spreuken 31:15[Vau.] En zij staat op, als het nog nacht is, en geeft haar huis spijze, en haar dienstmaagden het bescheiden deel.
Spreuken 31:18[Teth.] Zij smaakt, dat haar koophandel goed is; haar lamp gaat des nachts niet uit.
Prediker 2:23Want al zijn dagen zijn smarten, en zijn bezigheid is verdriet; zelfs des nachts rust zijn hart niet. Datzelve is ook ijdelheid.

Mede mogelijk dankzij