H6315 פּוּחַ
blazen

Bijbelteksten

Psalm 10:5Zijn wegen maken te allen tijde smarte; Uw oordelen zijn een hoogte, verre van hem; al zijn tegenpartijders, die blaast hij aan.
Psalm 12:6Om de verwoesting der ellendigen, om het kermen der nooddruftigen, zal Ik nu opstaan, zegt de HEERE; Ik zal in behoudenis zetten, dien hij aanblaast.
Spreuken 6:19Een vals getuige, [die] leugenen blaast; en die tussen broederen krakelen inwerpt.
Spreuken 12:17Die waarheid voortbrengt, maakt gerechtigheid bekend; maar een getuige der valsheden, bedrog.
Spreuken 14:5Een waarachtig getuige zal niet liegen; maar een vals getuige blaast leugens.
Spreuken 14:25Een waarachtig getuige redt de zielen; maar die leugens blaast, is een bedrieger.
Spreuken 19:5Een vals getuige zal niet onschuldig zijn; en die leugenen blaast, zal niet ontkomen.
Spreuken 19:9Een vals getuige zal niet onschuldig zijn; en die leugenen blaast, zal vergaan.
Spreuken 29:8Spotdrijvende lieden blazen een stad aan [brand]; maar de wijzen keren den toorn af.
Hooglied 2:17Totdat de dag aankomt, en de schaduwen vlieden; keer om, mijn Liefste! wordt Gij gelijk een ree, of een welp der herten, op de bergen van Bether.
Hooglied 4:6Totdat de dag aankomt, en de schaduwen vlieden, zal Ik gaan tot den mirreberg, en tot den wierookheuvel.
Hooglied 4:16Ontwaak, noordenwind! en kom, Gij zuidenwind! doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen [uitvloeien]. O, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame, en ate zijn edele vruchten!
Ezechiel 21:31En Ik zal over u Mijn gramschap uitgieten, Ik zal tegen u door het vuur Mijner verbolgenheid blazen; en Ik zal u overgeven in de hand van brandende mensen, smeders des verderfs.
Habakuk 2:3Want het gezicht zal nog tot een bestemden tijd zijn, dan zal Hij het op het einde voortbrengen, en niet liegen; zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven.

Mede mogelijk dankzij