G4921_συνιστάω
bijeenbrengen
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 16x voor in 6 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

synistao̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

συν-ίστημι [in LXX for צוה H6680 pi., קהל H6950 ni., etc.; I Mac 12:43, II Mac 4:24, III Mac 1:19 (and freq. in these books) ;] 1. trans., (a) to commend, recommend: c. acc. pers., II Co 3:1 6:4 10:12, 18; id. c. dat., Ro 16:1 (as freq. at the beginning of a letter; Deiss., LAE, 226), II Co 5:12; seq. πρός, II Co 4:2; pass., seq. ὑπό, II Co 12:11; (b) to show, prove, establish: c. acc., Ro 3:5 5:8, II Co 6:4; dupl. acc., Ga 2:13; acc. et inf., II Co 7:11 2. Intrans., pf., συνέστηκα (as also 2 aor. and plpf.); (a) to stand with or near: Lk 9:32; (b) to be composed of, consist, cohere: Col 1:17 (v. Lft., in l.), II Pe 3:5.†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

συνίστημι,
  also συνιστάνω (Polybius Historicus 4.82.5, Josephus Historicus “BJ Prooem.” 5, Soranus Medicus 1.126 (Pass.)) ; συνιστάω (Aristoteles Philosophus “de Generatione Animalium” 777a6, “Pr.” 928a9, 1st cConon Historicus 48, NT.2Cor.6.4 ; imperfect συνίστα Polybius Historicus 3.43.11, uncertain in Dionysius Halicarnassensis 8.18): imperfect συνίστην, future συστήσω, aorist 1 συνέστησα: transitive perfect συνέστᾰκα, found only in later texts, “PSI” 9.1035.14 (2nd c.AD), Sextus Empiricus Philosophus “adversus Mathematicos” 7.109, “Anthologia Graeca” 11.139 (Lucillius Epigrammaticus), Iamblichus Philosophus “de vita Pythagorica” 35.261 :—set together, combine, τὰς χορδὰς ἀλλήλαις Plato Philosophus “Respublica” 412a ; τὰς ἄρκυς καὶ τὰ δίκτυα falsa lectio in Xenophon Historicus “Cynegeticus” 6.12.
__II combine, associate, unite, σ. τοὺς Ἀρκάδας ἐπὶ τῇ Σπάρτῃ Herodotus Historicus 6.74, compare 3.84; Πελοποννήσου τὰ δυνατώτατα Thucydides Historicus 6.16 ; ταύτας (i.e. τὰς πόλεις) Isocrates Orator 5.30; πόλεις πρὸς ἀλλήλας Xenophon Historicus “Historia Graeca (Hellenica)” 3.5.2; τοὺς ἐπιτηδείους ἐς ξυνωμοσίαν Thucydides Historicus 8.48; τὰ πάντα ἀριθμοῖς Sextus Empiricus Philosophus “adversus Mathematicos” 7.109.
__II.b σ. Ἀσίην ἑωυτῷ unite Asia in dependence on himself, Herodotus Historicus 1.103 ; μαντικὴν ἑωυτῷ συστῆσαι bring prophetic art into union with himself, i.e. win, acquire it, prev. author 2.49; σ. τινὰ ἀντίπαλον ἑαυτῷ Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 6.1.26; σ. τισὶν ἡγεμόνα Polybius Historicus 2.24.6, compare 3.42.6, 15.5.5.
__III put together, organize, frame, ζῷον ἔμψυχον Plato Philosophus “Timaeus” 91a; τέχνην prev. author “Smp.” 186e ; πρᾶγμα ὁτιοῦν ἐκ μοχθηρῶν καὶ χρηστῶν σ. prev. author “Plt.” 308c; σ. τὴν ὀλιγαρχίαν Thucydides Historicus 8.48; ἐκ δημοκρατίας καὶ μοναρχίας τὴν πολιτείαν Aristoteles Philosophus “Politica” 1266a23, compare 1284b18 ; ἑταιρείαν Legal cited in Demosthenes Orator 46.26: —middle, τοῖς ἑτέραν αἵρεσιν (school) συστησαμένοις Galenus Medicus 15.505; οἱ συνιστάμενοι τὰς τέχνας prev. work449; θεωρήματα συνίστασθαι prev. author 16.725.
__III.2 contrive, σ. θάνατον ἐπί τινι Herodotus Historicus 3.71; ἐφ᾽ ἡμᾶς πόλεμον Demosthenes Orator 15.3; ἐπίθεσιν ἐπὶ τοὺς Σπαρτιάτας Aristoteles Philosophus “Politica” 1306b35 ; σ. τιμάς settle prices, Demosthenes Orator 56.7.
__III.3 middle in these senses, τὸ ὅλον συνίστασθαι Plato Philosophus “Phaedrus” 269c; τὸ δεῖπνον Diphilus Comicus 43.5 : mostly aorist 1, μὴ ἐκ χρηστῶν καὶ κακῶν ἀνθρώπων συστήσηται πόλιν Plato Philosophus “Politicus” 308d; οὐρανόν prev. author “Ti.” 32b ; πᾶν τόδε prev. work 69c, compare “R.” 530a; πόλεμον Isocrates Orator 10.49, Polybius Historicus 2.1.1; σ. μοι μάχην “PTeb.” 44.14 (2nd c.BC) ; πολιορκίαν Polybius Historicus 1.30.5; κίνδυνον prev. author 3.106.4; παρατάξεις Diodorus Siculus Historicus 1.18; ἀντιλογίαν πρός με “PGrenf.” 1.38.8 (2nd-1st c.BC),compare “PSI” 3.167.14 (2nd c.BC), Mitteis “Chr.” 31 iv 21 (2nd c.BC) ; ἀηδίαν “PLond.” 2.342.6 (2nd c.AD), “BGU” 22.15 (2nd c.AD) ; οὐδένα λόγον συνισταμένη πρὸς ἡμᾶς rendering no account to us. “PAmh.” 2.31.17 (2nd c.BC),compare “PRein.” 18.33 (2nd c.BC) ; σ. ἀγῶνας Plutarchus Biographus et Philosophus “Fabius Maximus” 19; ἑορτήν Apollodorus Damascenus Mechanicus 3.14.6 ; ναυτικὰς δυνάμεις, μισθοφόρους, Polybius Historicus 1.25.5, 4.60.5 ; also, arrange in order of battle, rally, prev. author 3.43.11, uncertain in Dionysius Halicarnassensis 8.18.
__III.4 in Mathematics texts, erect two straight lines from points on a given straight line so as to meet and form a triangle, in passive, Aristoteles Philosophus “Meteorologica” 376a2, b2, compare Euclides Geometra 1.7, 3rd c.AD(?): Pappus Mathematicus 106.12 ; of two arcs of great circles on a sphere, prev. author 476.19, 22.
__III.5 of an author, compose, μύθους, τὴν Ὀδύσσειαν, etc., Aristoteles Philosophus “Poetica” 1455a22, 1451a29, etc.
__IV bring together as friends, introduce or recommend one to another, τινάς τινι Plato Philosophus “Laches” 200d, compare Xenophon Historicus “Symposium” 4.63 ; ἵνα τῳ τῶν.. σοφιστῶν.. συστήσω τουτονί, as a pupil, Plato Philosophus “Theages” 122a; τινὰ ἰατρῷ σ. περὶ τῆς ἀσθενείας prev. author “Chrm.” 155b; σύστησον αὐτοὺς.. ὅπως πλέωσι “PCair.Zen.” 2.2 (3rd c.BC), compare 195.6 (3rd c.BC), “PMich.Zen.” 6.2, 3 (3rd c.BC, Act. and Pass.) :—passive, συνεστάθη Κύρῳ Xenophon Historicus “Anabasis” 3.1.8 ; Κύρῳ συσταθησόμενος prev. work 6.1.23, compare “PCair.Zen.” 447.1, 11 (3rd c.BC), Philodemus Philosophus “Academicorum Index” p.49 M. ; ἔχειν τινὰ συνεσταμένον, συνιστάμενον, regard him as introduced or recommended, POxy. 787 (1st c.AD), “PHolm.” p.42.
__IV.b recommend, secure approval of a course of action, “SIG” 679.90 (Magnes Comicus Mae., 2nd c.BC) :— middle, recommend persons for appointment, “PLond.” 3.1249.7 (4th c.AD).
__IV.c τὸ οἰκεῖον συνιστάναι bring about intimacy, Menander Comicus 602.
__IV.d place in the charge of, συνέστησεν ὁ ἀρχιδεσμώτης τῷ Ἰωσὴφ αὐτούς LXX.Gen.40.4; συνέστησά σοι Χαιράμμωνα δοῦλον πρὸς μάθησιν σημείων “POxy.” 724.2 (2nd c.AD). +2nd c.AD+
__IV.e appoint to a charge, LXX.Num.27.23 ; appoint a representative, σ. ἀντ᾽ ἐμαυτῆς τὸν ἕτερον ἐμοῦ ἀδελφόν “PTeb.” 317.10 (2nd c.AD) ; συνέστησά σε φροντιοῦντά μου τῶν ὑπαρχόντων “BGU” 300.3, compare 20 (2nd c.AD) :—passive, “Sammelb.” 4512.39 (2nd c.BC) ; ἐπίτροπος συσταθείς “CPHerm.” 55.5 (3rd c.AD) ; συσταθεὶς συνήγορος Plutarchus Biographus et Philosophus 2.840e.
__IV.2 of a debtor, offer another as a guarantee, τινί τινα Isocrates Orator 17.37: with infinitive, συστήσαντος ἀποδοῦναι introduce the party who was to pay, Demosthenes Orator 41.16, compare prev. work 6 : with accusative of things, guarantee a loan, ἃς (i.e. δραχμὰς) συνέστησεν Ἀρτεμίδωρος ἀργυ (ρίου) “PCair.Zen.” 326.167 (3rd c.BC) ; ἃς (i.e. δραχμὰς) παρὰ Ἱέρωνος συνεστήσαμεν “PMich.Zen.” 61.28 (3rd c.BC) ; Σέλευκός μου αὐτοὺς (i.e. τοὺς τρεῖς στατῆρας) ἐκκέκρουκε λέγων ὅτι συνέστακας ἑαυτῷ “PFay.” 109.9 (1st c.AD).
__V make solid or firm, brace up, τὸ σῶμα Hippocrates Medicus “ἀφορισμοί” 3.17, compare Theophrastus Philosophus “de Causis Plantarum” 1.8.3 ; σ. τὰ ἴχνη sets them, Xenophon Historicus “Cynegeticus” 5.3 ; ὑπὲρ τοῦ συνεστῶτος τοῦ τείχους, i.e. the unbroken part, Julianus Imperator “Orationes” 2.64c ; contract, condense, opposed to διακρίνω or διαλύω, Aristoteles Philosophus “de Generatione et Corruptione” 336a4, “Cael.” 280a12 ; of liquids, make them congeal, curdle, γάλα 2nd c.AD(?): Pollianus Epigrammaticus 1.251; φλέγμα Hippocrates Medicus “περὶ διαίτης” 2.54 (variant): metaph., συστήσας τὸ πρόσωπον with a frown, Plutarchus Biographus et Philosophus 2.152b.
__VI exhibit, give proof of, εὔνοιαν Polybius Historicus 4.5.6; σ. ὅτι.. prev. author 3.108.4 : with accusative et infinitive, Diodorus Siculus Historicus 14.45 : with participle, σ. τινὰς ὄντας prev. author 13.91.
__VI.2 prove, establish, Philodemus Philosophus “περὶ σημείων καὶ σημειώσεων” 4, “Rh.” 1.112S.
__B passive, with aorist 2 active συνέστην: perfect συνέστηκα, participle συνεστηκώς, contraction συνεστώς, ῶσα, ώς or ός (Plato Philosophus “Timaeus” 56b) , Ionic dialect συνεστεώς, εῶσα (neuter not found), Herodotus Historicus 1.74, 6.108 : future συσταθήσομαι Xenophon Historicus “Anabasis” 6.1.23, Aristoteles Philosophus “Meteorologica” 376a2 ; future middle ξυστήσομαι Aeschylus Tragicus “Septem contra Thebas” 435, 509, 672, Plato Philosophus “Timaeus” 54c: aorist passive συνεστάθην ᾰ Xenophon Historicus “Anabasis” 3.1.8, al., “PCair.Zen.” 447.1, 11 (3rd c.BC), “PTeb.” 27.35 (2nd c.BC) , etc.:—stand together, περὶ τὸν τρίποδα (of statues) Herodotus Historicus 8.27 ; opposed to διίστασθαι, Xenophon Historicus “Cynegeticus” 6.16 ; of soldiers, form in order of battle, prev. author “An.” 5.7.16, 6.5.28, al.; συστάντες ἁθρόοι prev. work 7.3.47.
__B.II in hostile sense, to be joined, of battle, once in Homerus Epicus, πολέμοιο συνεσταότος Ilias Homerus Epicus “Illiad” 14.96; τῆς μάχης συνεστεώσης Herodotus Historicus 1.74; πόλεμος ξυνέστη Thucydides Historicus 1.15, compare Herodotus Historicus 7.144, 8.142; περὶ ταῦτα μάχη τις συνέστηκεν Plato Philosophus “Sophista” 246c ; τοῦτο συνεστήκεε this combat continued, Herodotus Historicus 7.225.
__B.II.2 of persons, συνίστασθαί τινι meet in fight, be cngaged with, Aeschylus Tragicus “Septem contra Thebas” 509, Herodotus Historicus 6.108, Aristophanes Comicus “Vespae” 1031; θνατὸς δ᾽ ἀθανάτῳ συστήσομαι “Anthologia Graeca” 5.92 (Rufinus Epigrammaticus); τινὶ ξ... ἐν μάχῃ Euripides Tragicus “Supplices” 847; ξυσταθέντα διὰ μάχης prev. author “Ph.” 755; συνεστάναι μαχομένους Herodotus Historicus 1.214; συνέστασαν χρόνον ἐπὶ πολλόν prev. author 6.29: metaph., συνεστήκεε δὲ ταύτῃ τῇ γνώμῃ ἡ Γωβρύεω was at odds with.. , prev. author 4.132: abs., συνεστηκότων τῶν στρατηγῶν when the generals were at issue, prev. author 8.79; γνῶμαι μὲν αὗται συνέστασαν prev. author 1.208, compare 7.142 ; συνίσταται ἐπ᾽ ἐμέ makes a dead set at me, Menander Comicus “Σαμία” 211.
__B.II.3 to be involved or implicated in a thing, λιμῷ, πόνῳ, λιμῷ καὶ καμάτῳ, Herodotus Historicus 7.170, 8.74, 9.89; ἀλγηδόνος ᾇ ξυνέστας Sophocles Tragicus “Oedipus Coloneus” 514 (Lyric poetry); συνεστῶτες ἀγῶνι ναυτικῷ Thucydides Historicus 4.55; καρτερᾷ μάχῃ prev. work 96.
__B.III of friends, form a league or union, band together, prev. author 6.21, 33, etc. ; κατὰ σφᾶς αὐτοὺς ξ. prev. author 2.88; ἀλλήλοις Xenophon Historicus “Historia Graeca (Hellenica)” 2.1.1 ; ξυνίστασθαι πρὸς ἑκατέρους league themselves with one side or the other, Thucydides Historicus 1.1, compare 15; μετά τινος Demosthenes Orator 34.34, etc. ; ἐπί τινας against them, Lysias Orator 22.17, compare 30.10 (abs.) ; καί μ᾽ οὐ λέληθεν οὐδὲν ἐν τῇ πόλει ξυνιστάμενον no conspiracy, Aristophanes Comicus “Equites” 863, compare Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 1.1.2 ; οἱ συνιστάμενοι the conspirators, Aristophanes Comicus “Lysistrata” 577 (anap.); τὸ ξυνεστηκός Thucydides Historicus 8.66.
__B.III.2 generally, to be connected or allied, as by marriage, with accusative cognate, λέχος Ἡρακλεῖ ξυστᾶσα Sophocles Tragicus “Trachiniae” 28: in magic, συνιστάνου.. τοῖς.. θεοῖς put yourself into connexion with.., PMag. Leid.W. 1.29; συσταθεὶς πρὸ ς τὸν ἥλιον “PMag.Par.” 1.168: in law, Αὐρηλία Βησοῦς μετὰ συνεστῶτος Αὐρηλίου Θέωνος Aeschylus Tragicus Bacchylides Lyricus acting with Aeschylus Tragicus T., “POxy.” 912.4 (3rd c.AD),compare “Sammelb.” 7338.5 (3rd-4th c.AD).
__B.III.3 of an assembly, to be in session, ἔτι τῆς ἐκκλησίας συνεστώσης Plutarchus Biographus et Philosophus “Nicias” 28 ; τῆς τῶν Νεμείων πανηγύρεως σ. prev. author “Phil.” 11; οἱ τὴν σύνοδον συνεσταμένοι εἰς τὸ ἐν Σήτει ἱερόν “OGI” 111.25 (Egypt, 2nd c.BC).
__B.IV to come or be put together, of parts, συνιστάμεν᾽ ἄλλοθεν ἄλλα Empedocles Poeta Philosophus 35.6, compare Euripides Tragicus “Fragmenta” 910.6 (anap.), Plato Philosophus “Respublica” 530a; ἐπειδὴ πάντα συνειστήκει Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 6.1.54; σ. ἐξ ὀλιγίστων μερῶν Plato Philosophus “Timaeus” 56b, compare 54c ; ἡ πόλις ἐξ οἰκιῶν σ. Xenophon Historicus “Memorabilia” 3.6.14 ; ἐξ ὧν ὁ κόσμος σ. Aristoteles Philosophus “Ethica Nicomachea” 1141b2 ; especially in military sense, ξυνεστὼς στρατός an organized army, Euripides Tragicus “Iphigenia Aulidensis” 87 ; ἱππικὸν συνεστηκός an organized force of cavalry, Xenophon Historicus “Anabasis” 7.6.26 ; τὸ συνεστηκὸς στράτευμα the organized force, Demosthenes Orator 8.17,46.
__B.IV.b of a play, to be composed, Aristoteles Philosophus “Poetica” 1453b4 ; ἡ πολιτεία (compared to a tragedy) συνέστηκε μίμησις τοῦ καλλίστου βίου Plato Philosophus “Leges” 817b.
__B.IV.c arise, take shape or body, τὸ συνιστάμενον κακόν Demosthenes Orator 18.62, compare 6.35; πόλις οὕτω συστᾶσα Plato Philosophus “Respublica” 546a ; ἐνταῦθα συνίστανται ψύλλαι Aristoteles Philosophus “Historia Animalium” 556b26, compare Theophrastus Philosophus “de Causis Plantarum” 4.4.10, Soranus Medicus 2.37, al., Galenus Medicus “περὶ λεπτυνούσης διαίτης - CMG” 9 ; σ. ἀπό τινος arise from.., Philodemus Gadarensis Epigrammaticus “Ir.” p.76W.
__B.IV.d in aorist 2 and perfect, come into existence, exist, μεγάλη συνέστη δύναμις βασιλέων Plato Philosophus “Timaeus” 25a; συμμαχία ἡ περὶ Κόρινθον συστᾶσα Isocrates Orator 4.142; τοῦ καιροῦ τῆς τῶν γενημάτων συναγωγῆς συνεστηκότος “PSI” 3.173.12 (2nd c.BC) ; κεχωρίσθαι ἀπ᾽ ἀλλήλων τῆς συστάσης αὐτοῖς συμβιώσεως “BGU” 1102.9 (1st c.BC) ; οἰκία.. σὺν τοῖς συνεστῶσι μέτροις καὶ πηχισμοῖς καὶ συνεστῶσι θεμελίοις “Sammelb.” 5247.6, 11 (1st c.AD).
__B.V to be compact, solid, firm, οὔτε σκιδνάμενον οὔτε συνιστάμενον Parmenides Poeta Philosophus 2.4 ; συνεστῶτα σώματα, of animals in good condition, Xenophon Historicus “Cynegeticus” 7.8, compare Plato Philosophus “Timaeus” 83a ; acquire substance or consistency, of eggs, Aristoteles Philosophus “Historia Animalium” 567a28 ; of blood, honey, milk, prev. work 516a5, 554a6, Hippocrates Medicus “περὶ διαίτης” 2.51 ; of the embryo, συνίσταται καὶ λαμβάνει τὴν οἰκείαν μορφήν Aristoteles Philosophus “de Generatione Animalium” 733b20 ; of the brain, prev. work 744a22 ; of the bowels, Hippocrates Medicus “ἐπιδημίαι” 3.17.ά, “Coac.” 589 ; ῥεῦμα συνεστηκός concentrated, prev. author “περὶ ἰητροῦ” 7 ; συνεστηκυῖα χιών congealed, frozen, Polybius Historicus 3.55.2.
__B.VI to be contracted, συνεστῶτι τῷ προσώπῳ frowning, Plutarchus Biographus et Philosophus “Demetrius” 17 ; τοῦ ξυνεστῶτος φρενῶν compare (σύστασις Bacchylides Lyricus 11.3) Euripides Tragicus “Alcestis” 797 ; συνεστηκώς absorbed in thought, Menander Comicus “Περικειρομένη” 291.
__B.VII συνέστηκε with accusative et infinitive, it is well known that.., = Latin constat, Marcianus Geographus “Periplus - GGM” 1 “Prooem.”
__B.VIII to be weighed together, συνεστάθη “Inscription Délos” 1423 “Aa” i17, 1429 B i3 (2nd c.BC).

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἐπισύστασις G1999 "oproer, vijandig samenstromen"; Grieks ἵστημι G2476 "doen staan, neerzetten, plaatsen, opstellen (doen)"; Grieks σύν G4862 "met"; Grieks συστατικός G4956 "aanbevelings-(brief)";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Hadderech