Genade

Bijbelteksten

Handelingen 4:33En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van den Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen.
Efeziers 2:7Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
Efeziers 2:8Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;
2 Timotheus 2:1Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is;

KlussenKlussen