Hallel (lofzang)

Bijbelteksten

Psalm 118:25Och HEERE! geef nu heil; och HEERE! geef nu voorspoed.
Psalm 118:26Gezegend zij hij, die daar komt in den Naam des HEEREN! Wij zegenen ulieden uit het huis des HEEREN.
Psalm 118:27De HEERE is God, Die ons licht gegeven heeft. Bindt het feest[offer] met touwen tot aan de hoornen van het altaar.
Psalm 118:28Gij zijt mijn God, daarom zal ik U loven; o mijn God! ik zal U verhogen.
Psalm 118:29Loof den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
Psalm 146:1Hallelujah! O mijn ziel! prijs den HEERE.
Psalm 147:1Looft den HEERE, want onzen God te psalmzingen is goed, dewijl Hij liefelijk is; de lof is betamelijk.
Psalm 148:1Hallelujah! Looft den HEERE uit de hemelen; looft Hem in de hoogste plaatsen!
Psalm 149:1Hallelujah! Zingt den HEERE een nieuw lied; Zijn lof zij in de gemeente [Zijner] gunstgenoten.
Psalm 150:1Hallelujah! Looft God in Zijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte!
Mattheus 26:30En als zij den lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg.
Markus 14:26En als zij den lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg.

KlussenKlussen