Engelverschijningen

Zie ook: Beeldbank, Engelen,

Inhoud

Bijbel

Engelverschijningen Oude Testament

Engelverschijningen Nieuwe Testament


Ster van Bethlehem

Een van de oudere hypotheses, welke vooral in de Middeleeuwen werd aangehangen, is die welke ervan uit gaat dat de ster van Bethlehem niet een hemellichaam is maar dat het een of meerdere engelen waren.
Daar over het algemeen weinig of geen waarde meer wordt gehecht aan deze Middeleeuwse hypothese, zal het onderzoek zich richten op de journalist Pé de Bruin die de hypothese in deze tijd nieuw leven heeft ingeblazen. Volgens deze journalist is het dus geen astronomisch maar een bovennatuurlijk verschijnsel, die de magoi uit het Oosten gezien hebben gezien.

In zijn theorie gaat hij ervan uit dat de magoi uit een land ten oosten van Israël kwamen, als land kiest hij dan Jordanië. Als nu deze magoi een ster zagen in het Oosten en deze ster zouden volgen, dan zouden ze niet in Israël, welke dan geografisch bezien in het westen ligt, komen maar ergens in Irak of in Saoedi-Arabië. Op grond hiervan zou men de term 'in het oosten' dan ook niet als aardrijkskundig moeten verstaan. Op basis van dit gegeven concludeerd hij dan ook, dat men deze ster geen hemellichaam mag noemen. Daar de magoi volgens de Bijbel wel in Israël uitkwamen, moet men een andere oplossing zoeken voor wat deze ster nu wel was. Hij geeft dan als verklaring, dat deze magoi schriftgeleerden waren, die door hun kennis van de Schrift wisten dat de tijd was aangebroken dat de Messias zou worden geboren. Als verder bewijs wordt dan aangehaald hetgeen de oude profetes Anna sprak over Jezus "tot allen, die de verlossing van Jeruzalem verwachtten".

Echter hoe wordt nu de connectie gemaakt dat de 'ster van Bethlehem' een engel was? Nu stelt Pé de Bruin dat iemand die het Woord van God verkondigt, door woord of door daad, in de Bijbel een licht wordt genoemd. Hij verwijst dan onder andere naar Paulus die aan de christenen in Filipi schrijft: "dat gij schijnt als lichten in de wereld" (Fil 2:15). Nu trekt hij als vervolgconclusie, dat zowel mensen als engelen boodschappers van Gods Woord worden genoemd. Engelen worden namelijk ook door de Bijbel af en toe "sterren" genoemd. Dus is zijn eindconclusie, dat de komst van Christus aan de wijzen door een engel is gedaan (net zoals bij de herders). De wijsheid van waarheen ze moesten reizen en naar wie, kregen ze dan eenvoudig van deze engel.

Bezwaar van deze hypothese is, waarom in de Bijbel niet gewoon over engelen of over boodschappers wordt gesproken, net zoals in de andere passages. Bovendien wat wordt dan bedoeld met "we zagen zijn ster in het oosten"? Wordt hier dan een boodschapper of engel uit het oosten bedoeld.

Ook is het van belang om te letten op het woordgebruik van Mattheüs, in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie wordt er gesproken over een engel die verscheen aan Jozef, waarom zou hij een paar regels verder over een ster, of een hemellichaam spreken?
Gezien de eenheid van zijn evangelie, zou dit een inconsistentie zijn, en daarom is het onlogisch te veronderstellen dat het hier om een engel gaat. Daarnaast hoeft het niet direct logisch te zijn als de wijzen uit het oosten kwamen de ster dan ook persé in het oosten gezien moest zijn. Als er in Mat. 2:9 wordt gesproken over de opgang van de ster, kan dit zoals reeds eerder is uitgelegd ook in het westen nl. bij zonsondergang (vergelijk de avondster Venus en andere planeten!) er is sprake van een heliacale opkomst. Deze heliacale opkomst hoeft niet direct een geografische aanduiding zijn.

Als laatste bezwaar geldt dat hij enerzijds alle theorieën over wie de wijzen waren (astronomen, astrologen, koningen, etc.) overboord gooit, terwijl anderzijds hij zonder enige bewijsvoering stelt dat het schriftgeleerden waren. Hoe weet hij dat, en hoe kwamen die schriftgeleerden welke een andere religie er op nahielden aan de specifieke joodse kennis. Als laatste tegenargument moet aangehaald worden, dat er absuluut niet onderzocht is of de 'ster van Bethlehem' werkelijk een hemellichaam was, er wordt alleen maar de conclusie getrokken dat het geen hemellichaam was.


Koop nu