Jezus Christus
Ἰησοῦς G2424 "Jezus, Jozua", Χριστός G5547 "Christus",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Jezus Christus (dood), Jezus Christus (familie), Jezus Christus (geboorte), Jezus Christus (God), Zoon des mensen, Jezus Christus (graf), Jezus Christus (nederdaling hel), Jezus Christus (sterven), Jezus Christus (titels), Jezus Christus (verschijningen), Lam Gods, Wonderen (Jezus),

Jezus Christus (Grieks ιησου χριστου, Latijn Iesu Christi) is de naam van de Zoon van God, de Heiland der wereld, die uit de hemel kwam en als mens op deze aarde werd geboren, in de wereld goed deed en leerde, verworpen werd en leed, voor zondaren stierf aan het kruis, begraven werd en na drie dagen lichamelijk uit de dood opstond, verheerlijkt werd en thans gezeten is aan de rechterhand van de Majesteit in de hemel, vanwaar Hij eens zal terugkomen om Zijn Gemeente tot zich te nemen en Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen (definitie volgens Christipedia).

Inhoud

Bijbel

In het Oude Testament lezen we verschillende profetieën waarin Jezus als Messias werd aangekondigd en hoe Hij zou handelen (→ profetieën Messias).

In het Nieuwe Testament wordt Zijn levensgeschiedenis voornamelijk beschreven in de vier Evangeliën, waar naast in andere gedeelten van het Nieuwe Testament wordt beschreven als de Zoon van God, maar ook als Zoon des mensen. Jezus kreeg meerdere titels, zoals Lam Gods. In deze Evangeliën worden diverse gelijkenissen die Hij heeft gesproken behandeld alsook vele wonderen die Hij verrichtte.

Levensgeschiedenis

Hieronder in het kort een overzicht van het leven van Jezus Christus, om het overzichtelijk te houden zijn aparte artikelen gemaakt van bepaalde gebeurtenissen.


Terminologie

Het Grieks Χριστός G5547 Christos̱ Christus, een titel van Jezus (Mat. 1:1) gelijkwaardig met het Hebreeuws מָשִׁיחַ H4899 Mashiyach Messias, Gezalfde.

Het Grieks Ἰησοῦς G2424 Ii̱soýs̱, persoonsnaam, van het Aramees יֵשׁוּעַ Y'eshua → Hebr. יְהוֹשׁוּעַ H3091 Yehôshûa‛ (TDNT 3:284,360). Dat de Hebreeuwse uitspraak Yeshua / Yĕshuw`ah zou zijn is onmogelijk daar het Hebr. יְשׁוּעָה H3444 een zn. vr. is, wil men het van de zn. mnl.  יֵשַׁע H3468 afleiden dan zou de uitspraak Yesha' zijn (Klein, p. 265). De Hebreeuwse namen Yesha, Yeshu of Yeshua komen niet voor in archeologische bronnen of inscripties. In de Talmoed wordt altijd Yehôshûa‛ gebruikt, slechts tweemaal komt de naam Yeshu voor (Sanhedrin 43a en 107b als acroniem .י.ש.ו "Moge zijn naam altijd gewist en vergeten worden"), maar worden gezien als latere toevoegingen met een negatieve intonatie (J. Maier, Jesus von Nazareth 1978. G. Theissen, Historical Jesus. 1998; R. Voorst Jesus outside the New Testament 2000).

Zie verder de woordstudie → Ἰησοῦς G2424


Historische Jezus

Weinig historici twijfelen over het bestaan van Jezus, omdat het vrijwel zeker is dat er een historische Jezus heeft bestaan. Wat is hier dan de bewijsvoering voor?

De Evangeliën

Zijn de evangeliën, die zo uitvoerig over Jezus’ leven schrijven, wel betrouwbaar? Zo ja, waarom?

De evangeliën zijn in ieder geval op het punt van historiciteit betrouwbaar. We weten zeker dat ze voor 200 n.C. geschreven zijn en dus nog controleerbaar waren. Mocht iemand het niet met deze evangeliën eens zijn, dan kon diegene ertegenin gaan. Daarnaast zijn deze brieven waarschijnlijk al heel erg snel gekopieerd, omdat we anderen (zoals Paulus, maar later ook andere christenen) hieruit zien citeren.

Eusebius zegt zelfs dat er voor 200 n.C. iemand was die de boodschap van de evangeliën samenvoegde (Kerkgeschiedenis IV.29), dit betekent dus, dat de evangeliën al compleet waren, en dat ze ook al verspreid waren, tegen de tijd dat deze man dit samenvoegde.

Dat de evangeliën binnen een korte tijd na Jezus’ leven geschreven zijn bevestigd dat de schrijvers niets te verbergen hadden (in de Kerkgeschiedenis van Eusebius lezen we zelfs dat de schrijvers van de Bijbel ervoor wilden sterven), maar ook dat het geen mythe was. Ook de vorm is anders dan mythes. Zoals Lewis het eens prachtig verwoord heeft: “I have been reading poems, romances, vision-literature, legends, myths all my life. I know what they are like. I know that not one of them is like this [the Gospels].”

Daarnaast is de informatie die de evangeliën geven ook nog eens heel erg goed. Zo zijn er talloze boeken geschreven over de betrouwbaarheid van Lukas alleen al. Hij staat er namelijk om bekend dat hij enorm nauwkeurig was in bijvoorbeeld het opschrijven in de titels van bepaalde personen, hij schreef belangrijke details op. Daarnaast geeft Lukas, naast een enorm goede beschrijving over Jezus, een heel goed tijdsbeeld. (zie hier voor een korte beschrijving)

De rest van het Nieuwe Testament

We beginnen weer gelijk met Lukas. Hij was ook al de schrijver van een evangelie, maar heeft ook een geschiedenis geschreven over het begin van de kerk. Hierin toont hij zich uiterst nauwkeurig, maar het opvallende is dat hij ook veel overeenkomsten heeft met Paulus. Fik Meijer zegt terecht dat we dus blij mogen zijn met het geschrift Handelingen (Paulus, p. 32).
Omdat Lukas zoveel overeenkomsten heeft met Paulus kunnen we in ieder geval zeker weten dat er twee getuigen waren van de geschriften. Paulus verstuurde zijn brieven naar verschillende kerken en deze teksten lijken zelfs ook weer verspreid te worden. Zo kunnen wij er zeker van zijn dat de boodschap van Jezus door de hele Bijbel verspreid werd. En dat dit ook getoetst kon worden, wat het weer extra betrouwbaar maakt.

Ook kunnen we de boodschap toetsen in het licht van de evangeliën en dan blijkt dat, ondanks Paulus soms een andere richting inslaat, er enorm veel overeenkomst is tussen de christelijke bronnen.

Overige bronnen

Toch wordt er nog steeds vaak getwijfeld aan het bestaan van God, omdat er geen of weinig buiten-bijbelse bronnen zijn die spreken over Jezus. Historicus Fik Meijer zegt zelfs: “Er is slechts één niet-christelijke tekst die ons nadere informatie verschaft over de historiciteit van Jezus”, een tekst van Josephus. (Paulus, p. 32). Ik zal hieronder desbetreffende, maar ook andere teksten, tonen om te laten zien dat het verhaal van Jezus toch wel betrouwbaar is.

“In die tijd leefde Jezus, een wijs man, voor zover het geoorloofd is hem een man te noemen. Hij verrichtte namelijk daden die onmogelijk geacht werden, en hij was leermeester van mensen die met vreugde de waarheid tot zich namen. En veel Joden alsook velen van de Grieken bracht hij tot zich. Hij was de Christus. Ook nadat Pilatus hem op aanwijzing van de eerste mannen bij ons de straf van het kruis had opgelegd, gaven zij die het eerst in liefde waren gaan leven niet op. Hij was namelijk aan hen verschenen op de derde dag, opnieuw levend. De goddelijke profeten hadden die dingen en ontelbare andere wonderlijke dingen over hem gezegd. Tot op de dag van heden is de naar hem genoemde groep van de christenen niet verdwenen.” (Josephus, Joodse oudheden, 18:63,64)

De Romeinse geschiedschrijver Tacitus (± 106 n.C.) vermeld Jezus en Zijn executie door Pontius Pilatus (Tacitus, Annalen XV, 44) “Christus, de oprichter van de naam [christenen], was ter dood veroordeeld door Pontius Pilatus, procurator van Judea tijdens de regering van Tiberius” (eigen vertaling).

Er waren in de tweede eeuw zelfs al mensen die er de spot mee dreven.

Volgende (mogelijke) verwijzingen in de Talmud (Epstein, Soncino Babylonian Talmud):

Literatuur

Hoewel verre van compleet hieronder een aantal boeken die een historische Jezus beargumenteren:


Christendom

Recentelijk zien we dat bij sommige christelijke groeperingen de naam Jezus wordt veranderd in Yesha, Yeshu of Yeshua, Yahusa (sinds 2010 vooral in opkomst), etc. omdat zij menen dat dit de oorspronkelijke Hebreeuwse benaming is. Zoals bij de alinea Terminologie hierboven en bij de woordstudie Ἰησοῦς G2424 is aangegeven is hier geen taalkundige onderbouwing voor en berust vooral op veel eigen fantasie van deze groeperingen.


Jezus in de verschillende religies

Gnostiek

In de gnostiek wordt Jezus gezien als de verlosser en brenger van gnosis. In gnostische tradities zoals het manicheïsme vervulde Jezus geen rol als verlosser, terwijl in andere juist verraders werden vereerd, zoals Kaïn en Judas.

Islam

Binnen de islam wordt Jezus als een profeet gezien.

Atheïsme

Binnen het atheïsme was Jezus een van de vele mensen die in het toenmalige Israël rondliepen. Voor zover ze al geloven dat Hij echt een historische persoon was, zien ze Jezus meer als een rondreizende joodse leraar die geen wonderen verrichtte en evenmin beweerde God te zijn (en zien de Evangeliën meer als bijgelovige fantasieën die later rondom de persoon Jezus zijn gemaakt). Een overgroot deel van de atheïsten menen dat Jezus nooit heeft bestaan en stellen dat er zelfs geen historische bronnen zijn (→ Historische Jezus voor het tegendeel) en dan ook niet in de Romeinse administratie, noch in de geschriften van het sanhedrin vermeld wordt (die beiden niet of nauwelijks aanwezig zijn en om die reden niet gebruikt kan worden als bewijsvoering).

Overig

Bij andere (oosterse) religies als het boeddhisme of hindoeïsme komt Jezus oorspronkelijk niet voor, later zijn er diverse pogingen gedaan om in deze religies (de persoon) Jezus een plaats te geven.


Citaten

"God kennen, en niet je eigen ellende, maakt hoogmoedig. Je eigen ellende kennen en God niet, leidt tot wanhoop. Christus kennen is de middenweg, want daarin vinden we zowel God als onze ellende."

Blaise Pascal


Koop nu