Bijbel

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Bijbel (verboden boek), Bijbelvertalingen, Fouten in de Bijbel, Nieuwe Testament, Oude Testament,

De Bijbel bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws en Aramees. Het Nieuwe Testament in het Grieks.

Inhoud

Afwijkende versnummering

Onderstaand overzicht is overgenomen uit gegevens van het Nederlands Bijbelgenootschap. In onderstaande kolommen zijn alle verschillen in versnummering vermeld, met als uitgangspunt de Hebreeuwse nummering. Genesis 32:1 = 31:55 betekent dus dat wat in de Hebreeuwse tekst vermeld staat als hoofdstuk 32 vers 1 van Genesis in de meer traditionele bijbelvertalingen vertalingen te vinden is als hoofdstuk 31 vers 55.

Bijbelboek Grondtekst Vertaling
Genesis 32:1-33 31:55-32:32
Exodus 6:1-30
7:26-8:28
21:37-22:30
5:24-6:29
8:1-32
22:1-31
Leviticus 5:20-6:23 6:1-30
Numeri 17:1-28 16:36-17:13
30:1-17 29:40-30:16
Deuteronomium 13:1-19 12:32-13:18
23:1-26 22:30-23:25
28:69-29:28 29:1-29
1 Samuël 21:1-16 20:42-21:15
2 Samuël 19:1-44 18:33-19:43
1 Koningen 5:1-32 4:21-5:18
2 Koningen 12:1-22 11:21-12:21
1 Kronieken 5:27-6:66 6:1-81
12:5-41 12:4-40
2 Kronieken 1:18-2:17 2:1-18
13:23-14:14 14:1-15
Nehemia 3:33-4:17 4:1-23
7:72b-8:18 8:1-19
10:1-40 9:38-10:39
Bijbelboek Grondtekst Vertaling
Job 38:39-39:30 39:1-33
40:1-32 39:34-40:27
41:1-26 40:28-41:25
Hooglied 7:1-14 6:13-7:13
Jesaja 63:19b-64:11 64:1-12
Jeremia 8:23-9:25 9:1-26
Ezechiël 21:1-37 20:45-21:32
Daniël 3:31-4:34 4:1-37
Hosea 2:1-25 1:10-2:22
Joël 3:15 2:28-32
4:1-21 3:1-21
Jona 2:1-11 1:17-2:10
Nahum 2:1-14 1:15-2:13
Haggai 1:15-2:23 2:1-24
Zacharia 2:1-17 1:18-2:13
Maleachi 3:19-24 4:1-6

 

Het Oude Testament werd eerst ingedeeld in alinea's, bewijs hiervoor is dat bij diverse Dode Zee-rollen op die manier reeds een indeling was gemaakt. Pas in de 4de-5de n.C. door de Masoreten verder verdeeld in hoofdstukken en verzen. Op basis hiervan werd voor de Westerse vertalingen in 1228 door de Engelse bisschop Stephen Langton het in hoofdstukken verdeeld. Volgens anderen zou Rabbi Solomon ben Ismael in ca. 1330 met de indeling voor het Oude Testament zijn begonnen (New Advent, Hebrew Bible). In 1545 gaf Robert Étienne een versindeling voor het Nieuwe Testament.

Het Oude Testament is in 23.325 verzen onderverdeeld en het Nieuwe Testament in 7.058. De volledige Bijbel zoals we die nu kennen verscheen voor het eerst in de Geneefse Bijbel in het jaar 1560.


Chronologie

Hieronder een globaal overzicht wanneer de Bijbelboeken zijn geschreven. Voor hen die de Bijbel op een chronologische wijze willen lezen is een speciaal leesrooster samengesteld, welke als men die volgt in één jaar de hele Bijbel leest.

Oude Testament

2000 - 1440 v.C.

1440 - 1400 v.C.

1400 - 1000 v.C.

1000 - 586 v.C.

Periode van Rehoboam tot Hizkia (931 - 686):

Periode van Hizkia tot de ballingschap (686 - 586):

516 - 400 B.C. (einde/na de ballingschap)

Nieuwe Testament

40 - 45. n.C.

45 - 50 n.C.

50 - 55 n.C.

55 - 60 n.C.

60 - 68 n.C.


Weetjes

Het midden van de Nederlandse Bijbel is Psalm 118:8; Het kortste hoofdstuk is Psalm 117 het langste Psalm 119

Het midden van de Thora is Leviticus 11:42, om die reden is de ו vav extra groot afgebeeld


Aantal hoofdstukken en verzen in de Bijbel

BOEK  HOOFDSTUKKEN  VERZEN   Ongenummerde verzen
TOTAAL 1189  31,103   +137
 Oude Testament 929  23,145   +137
 Nieuwe Testament 260  7958   
       
 Genesis 50 1533  
 Exodus 40 1213  
 Leviticus 27 859  
 Numeri 36 1288  
 Deuteronomium 34 959  
 Jozua 24 658  
 Richteren 21 618  
 Ruth 4 85  
 1 Samuel 31 810  
 2 Samuel 24 695  
 1 Koningen 22 816  
 2 Koningen 25 719  
 1 Kronieken 29 942  
 2 Kronieken 36 822  
 Ezra 10 280  
 Nehemia 13 406  
 Esther 10 167  
 Job 42 1070  
 Psalmen 150 2461 +137
 Spreuken 31 915  
 Prediker 12 222  
 Hooglied 8 117  
 Jesaja 66 1292  
 Jeremia 52 1364  
 Klaagliederen 5 154  
 Ezechiel 48 1273  
 Daniel 12 357  
 Hosea 14 197  
 Joel 3 73  
 Amos 9 146  
 Obadja 1 21  
 Jona 4 48  
 Micha 7 105  
 Nahum 3 47  
 Habakkuk 3 56  
 Sefanja 3 53  
 Haggai 2 38  
 Zecharia 14 211  
 Maleachi 4 55  
 Mattheus 28 1071  
 Markus 16 678  
 Lukas 24 1151  
 Johannes 21 879  
 Handelingen 28 1007  
 Romeinen 16 433  
 1 Corinthiers 16 437  
 2 Corinthiers 13 257  
 Galaten 6 149  
 Efeziers 6 155  
 Filippenzen 4 104  
 Colossenzen 4 95  
 1 Thessalonicensen 5 89  
 2 Thessalonicensen 3 47  
 1 Timotheus 6 113  
 2 Timotheus 4 83  
 Titus 3 46  
 Filemon 1 25  
 Hebreeen 13 303  
 Jakobus 5 108  
 1 Petrus 5 105  
 2 Petrus 3 61  
 1 Johannes 5 105  
 2 Johannes 1 13  
 3 Johannes 1 (14 of) 15  
 Judas 1 25  
 Openbaring 22 404  

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!