Rechabieten
רֵכָב H7394 "Rechab", רֵכָה H7397 "Rechabieten, Rechab",

De Rechabieten waren de nakomelingen van Jonadab, de zoon van Rechab, bekend uit de geschiedenis van Jehu als een invloedrijk man en ijveraar voor God en wiens hulp Jehu zich verzekerde bij het uitroeien van den Baäldienst te Samaria (2 Kon. 10:15- 23).

De nakomelingen zijn met name bekend geworden door Jeremia die hen wijn voorzette en die ze weigerden met als motief het gebod van hun voorvader Jonadab hen gegegeven had: 'Nimmer zult gij of uw kinderen wijn drinken; ook zult gij geen huis bouwen, geen zaad zaaien en geen wijgaard aanleggen of in bezit hebben, maar gij zult uw leven lang in tenten wonen opdat gij lang leeft in het land waar gij als vreemdeling vertoeft' (Jer. 35). Deze langdurige trouw wordt de Judeërs als voorbeeld gesteld, omdat zij het Woord van God ontrouw zijn geworden. Uit deze beschrijving komt duidelijk naar voren dat ze de leefwijze van het nomadenleven moesten voortzetten en tegen het gevestigde boeren- en stadsleven ageerden. We lezen dan ook dat de Rechabieten zich bewust afzijdig hielden van de gevestigde stedelijke beschaving, de reden dat zij zich al in Jeruzalem bevonden was omdat zij door de omstandigheden werden gedwongen. Zij waren nl. op de vlucht voor het leger van de Babyloniërs (Jer 35:11)

Een soortgelijke levenswijze wordt door Hieronymus van Cardia vermeld bij de Nabateeën aan het einde van de 4de eeuw v.C.: 'Hun wet schrijft voor, geen koren te zaaien, geen vruchtbomen te planten, geen wijn te drinke noch huizen te bouwen. Wie tegen deze wetgeving ingaat moet met de dood worden gestraft' (Diodorus van Sicilië, XIX,.94)

Op basis van een vermelding in 1 Kron. 2:55 wil men de Rachabieten afleidden van een zekeren Hammath, en wil men de conclusie trekken dat de Rechabieten eigenlijk zeer waarschijnlijk geen Israëlieten maar Kenieten waren, die zich bij Israël  hadden aangesloten en hun godsdienst aangenomen hadden

In Neh. 3:14 wordt een zekere Malchia, de zoon van Rechab genoemd die de Mistpoort bouwde. Het is niet onmogelijk dat hij een afstammeling van de Rechabieten was.


Aangemaakt 26 september 2009


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!