Bethlehem (ster van)
ἀνατολή G395 "oosten (het), opgaan (vd zon en sterren), zonsopgang", ἀστήρ G792 "ster",

Zie ook: Beeldbank, Bethlehem (doorverwijspagina), Jezus Christus (geboorte), Kerstfeest, Kerstmis, Ster van Bethlehem (plant),

De "Ster van Bethlehem" is een van de bekendste astronomische verschijnselen uit de Bijbel, en is door de eeuwen heen, door diverse geleerden, het onderwerp van onderzoek geweest. De een komt tot de conclusie dat het een komeet moet zijn geweest, de ander dat het een nova of een conjunctie was, terwijl theologen weer tot de slotsom kwamen dat het misschien verschijning van een of meerdere engelen of zelfs de vuurkolom Shekinah was. Terwijl weer anderen zelfs beweerden dat het een UFO was.

Bij al deze hypotheses, allemaal even interessant, doet toch de vraag naar boven komen: "Wat was de ster van Bethlehem?" Het verhaal zoals dat in het Nieuwe Testament, in Mattheüs 2 wordt behandeld, geeft verschillende handvatten, waaraan we de verschillende hypotheses kunnen staven. Voor een uitgebreider onderzoek, moeten we echter de gehele Bijbel in ogenschouw nemen, we zullen moeten onderzoeken wat er in de andere evangeliën over de geboorte van Christus wordt beschreven. We zullen ook het Oude Testament bestuderen en onderzoeken of er geprofeteerd is over de geboorte en wel in relatie met deze ster, zoals: "Er zal een ster voortgaan uit Jakob, en er zal een scepter uit Israël opkomen" (Num. 24:17).

We zullen, om te bepalen om welk fenomeen het gaat, de datum moeten bepalen, dit vergt onderzoek naar de andere personen die een (hoofd)rol spelen ten tijde van Christus geboorte, zodat we een overzicht krijgen in de context van de tijd waarin deze heilshistorische gebeurtenis plaatsvond. Dat deze datum niet het beginjaar is van onze christelijke jaartelling, opgesteld door Dionysius Exiguus, zal uit ons onderzoek blijken.

Als laatste zal onderzocht moeten worden waarom, deze ster niet door Herodes, of enig andere bewoner van Judea werd gezien, en wel werd opgemerkt door heidense magiërs. Hierbij is het zeker de moeite van het bestuderen waard om te zien dat de reeds genoemde profetie door een heiden is geprofeteerd (Num. 24:17) over het joodse volk en bij de vervulling van deze profetie spelen ook weer de heidenen de hoofdrol.

Vragen en antwoorden over Kerst

Inhoud

De ster in de Bijbel

In Mattheüs 2 wordt de Ster van Bethlehem beschreven en dat hij in het oosten daar de eerste keer door de wijzen (μάγος magoi G03097) is gezien en later een tweede keer door hen was gezien (zonder een richtingsaanduiding). Het Griekse woord αστηρ astèr G00792 wat in Mattheüs 2:2, 9 en 10 wordt gebruikt, heeft als eerste de betekenis voor ons woord ster. Andere betekenissen voor dit woord zijn:

Daar men in de oudheid onder astronomie ook meteorologie en astrologie verstond, kan men dus uit bovengenoemde definitie concluderen dat men ook fenomenen zoals halo’s, regenbogen, kometen en meteoren beschreef als αστηρ. Bij een verdere bestudering blijkt dat men dit woord ook gebruikt wordt voor sterrenbeeld. Men kan dan ook het best dit woord vertalen met ‘hemelverschijnsel’ of ‘hemellichaam’ en dan in de ruimste zin van het woord.

→ hoofdartikel Wetenschappelijke achtergronden voor een overzicht van hypotheses wat de Ster van Bethlehem was.


Politieke en sociale achtergronden

Om erachter te komen wat de Ster van Bethlehem was moet vooraf ieder aspect van het kerstverhaal worden bekeken, om een goed inzicht te krijgen, hoe men toen leefde, waar men zich toen mee bezig hield en andere achtergronden welke direct dan wel indirect te maken kunnen hebben om er achter te komen wat voor fenomeen de Ster van Bethlehem was.

Geboorte van Jezus Christus


Wetenschappelijke hypotheses

De diverse hypotheses, wat de Ster van Bethlehem was, kunnen we onderverdelen in wetenschappelijke astronomische en bovennatuurlijke hypotheses. Hierbij moet vooropgesteld worden dat het hypotheses zijn, theorieën, en dat, hoewel sommige behoorlijk overtuigend zijn, er geen afdoende bewijs is dat een bepaalde hypothese ook echt waar is.

Astronomische hypotheses

Aardse hypotheses


Bovennatuurlijke hypotheses

Voor zover bekend zijn er een tweetal hypotheses die denken dat de Ster van Bethlehem van bovennatuurlijk oorsprong is. Hierbij verstaan we onder "bovennatuurlijk" iets wat niet astronomisch is of te verklaren met onze gangbare wetenschappelijke inzichten.

Hypothese Engelen

Een van de oudere hypotheses, welke vooral in de Middeleeuwen werd aangehangen, is die welke ervan uit gaat dat de Ster van Bethlehem niet een hemellichaam is maar dat het een of meerdere engelen waren. Deze hypothese wordt verder onderbouwd door de verschijning van de engelen aan Maria (Luk. 1:26ev.) en de herders (Luk. 2:9ev.).

→ Zie het hoofdartikel Engelen

Hypothese UFO's

Volgens sommigen zou de Ster van Bethlehem een UFO zijn geweest (UfoDigest). Het is Marco Ardu die deze hypothese nieuw leven opnieuw opwierp (La Nuova). Het aantrekkelijke van deze oplossing is dat zij chronologisch neutraal is, terwijl men zich niet behoeft te bedienen van dubieuze constructies als impliciete scheppingen. Men moet zich echter wel afvragen, of het wel logisch is of God gebruik maakt van een 'Unidentified Flying Object' en of dit niet een meer moderne benaming is voor wat een wonder wordt genoemd, een wonder is: "Iets buitengewoons, iets dat men zich niet kan verklaren; de manifestatie van een bijzondere kracht, afwijkend van of zelfs in strijd met het gewone." Een wonder is een directe ingreep van God op Zijn schepping. Dit kan een gebeurtenis zijn welke niet overeenkomt met de volgens ons bekende natuurwetten van het heelal, echter dit is niet beslist noodzakelijk!


Achtergronden

Zie ook:


Conclusie

Nu we de verschillende hypotheses hebben doorgenomen, deze vergeleken hebben met de historische gebeurtenissen welke beschreven staan in de Romeinse annalen. De achtergronden van de magiërs hebben bekeken, kunnen we niet anders dan de conclusie trekken dat "de ster van Bethlehem" een feit is. We baseren dit niet alleen op het woordgebruik van Mattheüs, wat wijst op een astronomisch natuurverschijnsel. Maar ook dat de magiërs bestaande personen zijn geweest, wat hun namen waren en hoeveel het er waren dat is niet belangrijk, als bewijsmateriaal hebben ze ostraca achter gelaten waarop hun berekeningen staan, meer hebben we niet nodig. Ook al zullen er nog vragen blijven, en kunnen we niet alles verklaren en we nog veel aan nader onderzoek moeten onderwerpen.

Belangrijker is het dat we weten dat er wetenschappers, magiërs, het natuurverschijnsel observeerden en de conclusie trokken dat er iets bijzonders in de wereld gebeurde, namelijk dat er een Koning was geboren. Zij trokken niet alleen de conclusie, maar hadden ook het geloof om erop uit te trekken en deze Goddelijke Koning, Jezus Christus de Zoon van God, te zoeken en te aanbidden. Mogen wij hun voorbeeld navolgen en God aanbidden, zoals ook de engelen dat deden: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Als laatste, het gaat er niet om of we, wat in de Bijbel staat, kunnen bewijzen. Ons geloof valt niet te bewijzen en toen de ster van Bethlehem 2000 jaar geleden aan de hemel zijn boodschap verkondigde, was deze boodschap niet alleen beperkt met de aankondiging dat de Koning der koningen was geboren, maar dat deze Koning, voor ons is gestorven aan het kruis te Golgotha. Dat hij gestorven is voor onze zonden. Dit is de boodschap welke deze ster van Bethlehem heeft te verkondigen, en dit is hetgeen wat wij met kerst hebben te vieren.


Aangemaakt op 28 mei 2005, laatst gewijzigd 23 december 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!