G69 ἀγρυπνέω
voorzichtig, aandachtig, klaar zijn

Bijbelteksten

Markus 13:33Ziet toe, waakt en bidt; want gij weet niet, wanneer de tijd is.
Lukas 21:36Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.
Efeziers 6:18Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;
Hebreeen 13:17Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, en zijt hun onderdanig; want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen; opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende; want dat is u niet nuttig.

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken