G971_βιάζω
kracht gebruiken, geweld aandoen, dwingen, overweldigen
Taal: Grieks

Onderwerpen

Geweld,

Statistieken

Komt 2x voor in 2 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

biazo̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

βιάζω (< βία), and depon. -ομαι, [in LXX for פּרץ H6555, פּצר H6484, etc.;] to force, constrain, rare in act. (poet, and late prose), but found in cl. in pass., and so perh. βιάζεται, suffereth violence, Mt 11:12 (a) in good sense, of disciples (Thayer, al.), or (b) in bad sense, of the enemies of the kingdom (Meyer, in l.; Dalman, Words, 139 ff.; Cremer, 141 ff.). Mid., advanceth violently, Mt 11:12 (Deiss., BS., 258; Banks, v. ref. in DCG, ii, 803 f.); seq. εἰς, to press violently, or force one's way into, Lk 16:16 (v. ICC, in l., and in Mt 11:12; cf. παραβιάζομαι and v. MM, s.v.).†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

βῐάζω,
  constrain, active once in Homerus Epicus, ἦ μάλα δή με βιάζετε Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 12.297; ἐβίασε τὴν γυναῖκά μου Alcaeus Comicus 29: abs., εἰ πάνυ ἐβίαζον if they used force, Hippocrates Medicus “ἐπιδημίαι” 2.24; compare below 1.2 :—passive, future βιασθήσομαι Pausanias Periegeta 6.5.9: aorist ἐβιάσθην, perfect βεβίασμαι (see. below):—to be hard pressed or overpowered, βελέεσσι βιάζεται Ilias Homerus Epicus “Illiad” 11.589 ; βιάζετο γὰρ βελ . 15.727; βιασθέντες λύᾳ Pindarus Lyricus “N.” 9.14; νόσῳ Aristophanes Comicus “Fragmenta” 20 (= “Tragica Adespota” 70) ; to be forced or constrained to do, with infinitive, prev. author “Th.” 890: with acc. cogn., βιάζομαι τάδε Sophocles Tragicus “Antigone” 66, compare 1073; βιασθείς prev. author “El.” 575; ἐπεὶ ἐβιάσθη Thucydides Historicus 4.44; ὑπό τινος prev. author 1.2 ; opposed to ἀδικεῖσθαι, prev. work 77; βιασθεὶς ἄκων ἔπραξεν Demosthenes Orator 6.16; ἵνα ἢ συγχωρήσωσιν.. ἢ βιασθῶσιν prev. author 18.175; βιαζόμενος ὑπό τινος ἐξήμαρτεν Antipho Orator 4.4.5 ; βεβιασμένοι forcibly made slaves, Xenophon Historicus “Hiero” 2.12 ; πόλεις βεβ. prev. author “HG” 5.2.23: βιαζόμενος ὑπὸ τῆς παρούσης ἀπορίας Thucydides Historicus 7.67 ; τὸ βιασθέν those who are forced, Aristoteles Philosophus “Politica” 1255a11 ; of things, τοὔνειδος ὀργῇ βιασθέν forced from one by anger, Sophocles Tragicus “Oedipus Tyrannus” 524 ; τὸ βεβιασμένον forced to fit a hypothesis, Aristoteles Philosophus “Metaphysica” 1082b2 ; βεβ. σχήματα forced figures of speech, Dionysius Halicarnassensis “de Thucydide” 33, compare Porphyrius Tyrius Philosophus “de Antro Nympharum - Porphyrii Opuscula” 36.
__2 active, make good, suffice to discharge a debt, “PFlor.” 56.13.
__II more frequently βιάζομαι, aorist middle ἐβιασάμην, perfect βεβίασμαι Demosthenes Orator 19.206, Menander Comicus “Σαμία” 63, Dio Cassius Historicus 46.45 :—overpower by force, press hard, ἦ μάλα δή σε βιάζεται ὠκὺς Ἀχιλλεύς Ilias Homerus Epicus “Illiad” 22.229, etc. ; β. τοὺς πολεμίους dislodge them, Xenophon Historicus “Anabasis” 1.4.5 ; β. νόμους to do them violence, Thucydides Historicus 8.53 ; βιασάμενος ταῦτα πάντα having broken through all these restraints, Lysias Orator 6.52 ; β. γυναῖκα force her, Aristophanes Comicus “Plutus” 1092 ; opposed to πείθειν, Lysias Orator 1.32 ; β. αὑτόν lay violent hands on oneself, Plato Philosophus “Phaedo” 61c, 61d ; β. τινά, with infinitive, force one to do, Xenophon Historicus “Anabasis” 1.3.1 ; τί με βιάζεσθε λέγει; Aristoteles Philosophus “Fragmenta” 44: with infinitive omitted, β. τὰ σφάγια force the victims to be favourable, Herodotus Historicus 9.41; β. ἄστρα Theocritus Poeta Bucolicus 22.9: with double acc., αὐδῶ πόλιν σε μὴ β. τόδε Aeschylus Tragicus “Septem contra Thebas” 1047.
__II.2 with accusative of things, carry by force, βιάσασθαι τὸν ἔκπλουν force an exit, Thucydides Historicus 7.72; τὴν ἀπόβασιν prev. author 4.11: with acc. neut., Andocides Orator 4.17, Xenophon Historicus “Historia Graeca (Hellenica)” 5.3.12.
__II.3 absolutely, act with violence, use force, Aeschylus Tragicus “Prometheus Vinctus” 1010, “Ag.” 1509 (Lyric poetry), Sophocles Tragicus “Ajax” 1160, etc.; πρὸς τὸ λαμπρὸν ὁ φθόνος βιάζεται “Tragica Adespota” 547.12 ; opposed to δικάζομαι, Thucydides Historicus 1.77 ; β. διὰ φυλάκων force one's way, prev. author 7.83 ; β. ἐς τὸ ἔξω, β. εἴσω, prev. work 69, Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 3.3.69; δρόμῳ β. Thucydides Historicus 1.63 : with infinitive, β. πρὸς τὸν λόφον ἐλθεῖν prev. author 7.79 ; βιαζόμενοι βλάπτειν using every effort to hurt me, Lysias Orator 9.16 ; but βιαζόμενοιμὴ ἀποδιδόναι refusing with violence to repay, Xenophon Historicus “Historia Graeca (Hellenica)” 5.3.12: especially in participle, ἵνα βιασάμενοι ἐκπλεύσωσι may sail out by forcing their way, Thucydides Historicus 7.67; συνεξέρχονται βιασάμενοι Xenophon Historicus “Anabasis” 7.8.11 ; ἐπὶ μᾶλλον ἔτι β. (of a famine) grow worse and worse, Herodotus Historicus 1.94.
__II.4 contend or argue vehemently, with infinitive, Plato Philosophus “Sophista” 246b; β. τὸ μὴ ὂν ὡς ἔστι κατά τι prev. work 241d : absolutely, persist in assertion, Demosthenes Orator 21.205.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks βιαστής G973 "geweldenaar, sterke man"; Grieks βίος G979 "leven, levensduur, levensonderhoud"; Grieks παραβιάζομαι G3849 "geweld uitoefenen, dwingen"; Grieks πιάζω G4084 "beetpakken, grijpen, gevangen nemen"; Grieks προβιβάζω G4264 "verder voort doen gaan, verder brengen, vooruit slepen";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen