Filippenzen (brief)

Bijbelteksten

Filippenzen 1:1Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al den heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen:
Filippenzen 4:23De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

BoekenBoeken