Messiasbelijdende Joden

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Christelijke stromingen, Christendom, Kerken, Lijst Messiasbelijdende Joden,

Messiasbelijdende Joden zijn Joden die christenen zijn, of zijn geworden.

Niet te verwarren met de Messiaanse beweging, een syncretische groepering die geen Joden zijn.

Inhoud

Messiasbelijdende Joden

Een algemene definitie is dat iedereen die van Joodse komaf is en tot het christendom behoort een Messiasbelijdende Jood is. Echter de vraag is of deze definitie niet te ruim is gesteld, dit omdat er personen van Joodse komaf zijn die geen enkele band meer ervaren met het Joodse volk, maar wel tot een christelijke kerk behoren. Ook is het lidmaatschap van een kerk geen garantie dat deze persoon belijdend christen is. Een striktere definitie is om alleen die personen die overtuigend christen zijn en zich daarnaast bewust zijn van hun Joodse komaf tot de Messiasbelijdende Joden te rekenen (P.A. Siebesma, Messiasbelijdende Joden door de eeuwen heen, p. 17-18). Voor een definitie wie een Jood is zie → Joden.


Groeperingen

In Nederland zijn globaal de volgende drie groepen te onderscheiden:

  1. zij die voor WOII christen waren en hun nakomelingen (de gangbare terminologie uit die tijd voor hen was: Hebreeuwse christenen of Joodse christenen).
  2. zij die in WOII en als gevolg van WOII christen zijn geworden en hun nakomelingen.
  3. zij die na 1967 Messias belijdend zijn geworden.

De Nederlandse Vereniging van Jezus als Messiasbelijdende Joden in Nederland, Hadderech, is ontstaan uit de eerste twee punten en in de hedendaagse Messiasbelijdende gemeenten vind je voornamelijk ze terug uit punt 2 en 3.

Verschillen tussen Hebreeuwse christenen (toen) en Messiasbelijdende Joden (nu) hebben vooral betrekking op a) naam; b) aantal; c) achtergrond; d) taal; e) theologie; f) gemeentevorming.

Overeenkomsten: a) nadruk op de Joodse Jezus; b) positieve houding ten opzichte van het Joodse volk en Israël; c) worden door de andere Joden negatief beschouwd en soms ook door de christelijke omgeving.

Vanwege het zeer geringe aantal Messiasbelijdende Joden zijn er geen kerken of gemeenten van hen in Nederland. Bijna allemaal hebben zij zich aangesloten bij bestaande denominaties, waar afhankelijk van de daar aanwezige situatie ze hun identiteit bekend hebben gemaakt of niet.


Leerstellingen

Messiasbelijdende Joden houden geen afwijkende leerstellingen eropna, als ze die al houden dan is dan veelal die van de denominatie waar ze naartoe gaan. Daarnaast vieren sommigen in huiselijke kring of met andere, voor hun bekende Messiasbelijdende Joden, de Joodse feesten.


Jodendom

Met name bij de gelovige Joden worden de Messiasbelijdende Joden vaak niet meer als Joden beschouwd. Hierbij wordt uitgegaan dat het Jodendom alleen op religieuze grondslag is en niet dat ook vanuit etniciteit er Joden bestaan.

Controverse

Messiasbelijdende Joden worden vaak niet als Joden beschouwd, rabbijn Lody van de Kamp stelde tijdens een debat in 1998 dat in "de joodse traditie van 3500 jaar geen plaats is voor Jezus als messias. Een Jood die Jezus ziet als de messias praktiseert in zijn ogen niet het jodendom maar het christendom" (Trouw, Anti-bekeringswet Israël aanleiding tot fel debat, 28 maart 1998). Naast de ontkenning van Jezus als messias, is een groot verschil dat het (rabbijnse) Jodendom de Talmoed en Mishna als gezaghebbend zien en waarin beschreven staat hoe de Thora geïnterpreteerd en toegepast moet worden in specifieke situaties. De Messiasbelijdende Joden wijzen dit af en beschouwen alleen de Tenach (het Oude Testament) en het Nieuwe Testament als gezaghebbend.

Christendom

Met name voor de Tweede Wereldoorlog waren de Messiasbelijdende Joden gewoon onderdeel van de christelijke kerken. Wel waren ze met name eind 19de begin 20ste eeuw tot WOII zeer actief in evangelisatie onder de Joden, bekend zijn S.P. Tabaksblatt en J. Rottenberg die voor Elim in Rotterdam werkten en A.B. Czarnolewski die in België werkzaam was.

Na de oorlog werden ze zich meer bewust van hun Joodse wortels, wat resulteerde dat ze elkaar opzochten in een vereniging als Hadderech.

Onderscheid met Messiaanse beweging

Sinds de oprichting van de staat Israël is er een trend onder niet-Joodse christenen om aansluiting te zoeken met het Jodendom. Deze Messiaanse beweging richt zich op het houden van de Oudtestamentische voorschriften van de feest- en gedenktijden, welke aan de Joden zijn gegeven. Volgers van deze beweging beschouwen zichzelf veelal als Israëlieten of zelfs als Joden, omdat zij zich zien als afstammelingen van de tien stammen, hoewel daar geen enkel bewijs voor is. We zien dan ook vaak dat ze zich messiaanse jood, messiaanse christen, of messiaanse gelovige noemen.

Gezien de vele antisemitische ervaringen uit zowel het verleden als het heden zijn Messiasbelijdende Joden bijzonder argwanend tegen dit soort groeperingen en velen van hen beschouwen dit soort judaïsering als een soort "joodje spelen" en zullen zich veelal om deze redenen van hen distantiëren.

→ hoofdartikel Messiaanse beweging


Geschiedenis

De eerste christenen waren Messiasbelijdende Joden, los van de proselieten (Hand. 2:10; 6:5; 13:43) en werden toen 'de sekte der Nazarenen' (Hand. 24:5) of 'die van dien weg waren' (Hand. 9:2; cf. 22:4) genoemd. Dit waren niet een paar, maar letterlijk duizenden (Hand. 21:20). Deze werden door de Joden beschouwd als die tot een andere godsdienst waren overgegaan.

Het is onbekend hoeveel Messiasbelijdende Joden in Nederland nog woonachtig zijn, volgens een ruime schatting zouden er tussen de vijfhonderd en duizend Joodse christenen zijn, waarbij het waarschijnlijker is dat er nog maar 300 of minder zijn. In Israël wordt geschat dat er tegen de 30.000 zijn.


Bekende Messiasbelijdende Joden

Zie ons hoofdartikel Lijst Messiasbelijdende Joden.

In Nederland zijn met name de stichtingen Hadderech en Steun Messias belijdende Joden actief. In Engeland en andere landen de Church's Ministry Among Jewish People.


Citaten

Er is altijd een kruis voor degenen die de gekruisigde volgen, net zoals er een kroon voor hen klaarligt voor de dag dat ze de verheerlijkte Koning zullen vergezellen.

Dr. A. Capadose, 1795-1874. Sefardisch-Joodse arts, vriend van Isaäc da Costa, behoorde tot het Réveil

Als de critici die stellen dat weinig dat aan de Messias wordt toegeschreven echt van hem is gelijk hebben, hoe kan dan zo’n zwakke Jezus de belangrijkste beweging van de mensheid voortgebracht hebben?

Dr. Alfred Ederheim, Joods-christelijk 19de eeuwse geleerde


Aangemaakt op 18 december 2013, laatst gewijzigd 11 januari 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!