G3764 οὐδέπω
nog niet, nog nooit

Bijbelteksten

Lukas 23:53En als hij hetzelve afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad, en legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was.
Johannes 7:39(En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)
Johannes 19:41En er was in de plaats, waar Hij gekruist was, een hof, en in den hof een nieuw graf, in hetwelk nog nooit iemand gelegd was geweest.
Johannes 20:9Want zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij van de doden moest opstaan.
1 Corinthiers 8:2En zo iemand meent iets te weten, die heeft nog niets gekend, gelijk men behoort te kennen.

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs