H319 אַחֲרִית
nakomeling, beloning, laatste, geringste, laatst in, afloop, einde, uiterste

Bijbelteksten

Genesis 49:1Daarna riep Jakob zijn zonen, en hij zeide: Verzamelt u, en ik zal u verkondigen, hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal.
Numeri 23:10Wie zal het stof van Jakob tellen, en het getal, [ja,] het vierde deel van Israel? Mijn ziel sterve den dood der oprechten, en mijn uiterste zij gelijk het zijne!
Numeri 24:14En nu, zie, ik ga tot mijn volk; kom, ik zal u raad geven, [en zeggen] wat dit volk uw volk doen zal in de laatste dagen.
Numeri 24:20Toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op, en zeide: Amalek is de eersteling der heidenen; maar zijn uiterste is ten verderve!
Deuteronomium 4:30Wanneer gij in angst zult zijn, en u al deze dingen zullen treffen; in het laatste der dagen, dan zult gij wederkeren tot den HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn.
Deuteronomium 8:16Die u in de woestijn spijsde met Man, dat uw vaderen niet gekend hadden; om u te verootmoedigen, en om u te verzoeken, opdat Hij u ten laatste weldeed;
Deuteronomium 11:12Een land, dat de HEERE, uw God, bezorgt; de ogen des HEEREN, uws Gods, zijn gedurig daarop, van het begin des jaars tot het einde des jaars.
Deuteronomium 31:29Want ik weet, dat gij het na mijn dood zekerlijk zult verderven, en afwijken van den weg, dien ik u geboden heb; dan zal u dit kwaad in het laatste der dagen ontmoeten, wanneer gij zult gedaan hebben, dat kwaad is in de ogen des HEEREN, om Hem door het werk uwer handen tot toorn te verwekken.
Deuteronomium 32:20En Hij zeide: Ik zal Mijn aangezicht van hen verbergen; Ik zal zien, welk hunlieder einde zal wezen; want zij zijn een gans verkeerd geslacht, kinderen, in welke geen trouw is.
Deuteronomium 32:29O, dat zij wijs waren; zij zouden dit vernemen, zij zouden op hun einde merken.
Job 8:7Uw beginsel zal wel gering zijn, maar uw laatste zal zeer vermeerderd worden.
Job 42:12En de HEERE zegende Jobs laatste meer dan zijn eerste; want hij had veertien duizend schapen, en zes duizend kemelen, en duizend juk runderen, en duizend ezelinnen.
Psalm 37:37[Schin.] Let op den vrome, en zie naar den oprechte; want het einde van [dien] man zal vrede zijn.
Psalm 37:38Maar de overtreders worden te zamen verdelgd; het einde der goddelozen wordt uitgeroeid.
Psalm 73:17Totdat ik in Gods heiligdommen inging, [en] op hun einde merkte.
Psalm 109:13Dat zijn nakomelingen uitgeroeid worden; hun naam worde uitgedelgd in het andere geslacht.
Psalm 139:9Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee;
Spreuken 5:4Maar het laatste van haar is bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard.
Spreuken 5:11En gij in uw laatste brult, als uw vlees, en uw lijf verteerd is;
Spreuken 14:12Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van dien zijn wegen des doods.

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken