Vloeken
αἰσχρολογία G148 "lasterlijke taal, vloeken", ἀρά G685 "gebed, smeekbede, vloek, verwensing", ἐπικατάρατος G1944 "vervloekt", κακολογέω G2551 "vervloeken, kwaadspreken van, beschimpen, belasteren", κατανάθεμα G2652 "verwensing, vloek", καταναθεματίζω G2653 "verwensen, vervloeken", κατάρα G2671 "vloek, vervloeking", καταράομαι G2672 "vloeken, vervloeken, kwaad toewensen (iemand)", אָלָה H422 "een eed vergen, zweren, een vervloeking uitspreken, eden, een eed des vloeks opleggen, vloeken, bezw", אָלָה H423 "stem des vloeks, eed des vloeks, eed, vervloeking, vloek, een voorwerp van verwensing", אָרַר H779 "de vloek brengen, de vervloeking medebrengen, in vloek verkeren, dagvervloeker, den vloek meebrengen", זָעַם H2194 "toornig, toornen, schelden, vergramd z/w, vergramd, gram zijn, gevloekt, gram worden, verwensen", מְאֵרָה H3994 "vloek, vervloeken", נָקַב H5344 "boren, doorboren, uithollen, benoemen, noemen, bepalen, lasteren, vervloeken",

Zie ook: Artikelen Blog, Godsnaam (misbruik van),

Een vloek is een krachtterm die ontleend is aan het domein van de godsdienst.

Inhoud

Bijbel

Vloeken zijn krachttermen waarin de naam van God of Jezus voorkomen en in strijd met het derde gebod, dat het ijdel gebruik van Gods naam verbiedt (Ex. 20:7) is.


Overig

De Bond tegen vloeken is een organisatie die zich inzet tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten.


Aangemaakt 17 december 2011


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!